Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 02 (2016) Trang: 50-62
Tải về

ARTICLE INFO

 

ABSTRACT

Received date: 08/09/2015

Accepted date: 19/02/2016

 

The aim of this paper is to analyze static voltage stability of Vietnam power network at the level of 500 kV with the connection of the nuclear power plant and apply STATCOMs to improve the voltage stability of the system. Power system simulator for engineer (PSS/E), which is a powerful software for power system transmission analysis and generation performance in steady state and dynamics conditions, is employed for implementing and analyzing static voltage stability in this paper. To put it another way, P-V and Q-V analysis are carried out to assess both voltage stability and transfer capability of the power network corresponding to the normal operation mode and contingency modes. The purpose of the analysis is to define the unstable voltage buses and contingencies that potentially affect the voltage stability. Moreover, STATCOMs application to enhance voltage stability, power transfer as well as voltage quality of the Vietnam’s power system is carried out.

KEYWORDS

Voltage stability, reactive power compensation, nuclear power plant, power transfer capability, reactive power margin, P-V curves, Q-V curves, STATCOMs

 

Các bài báo khác
(2021) Trang: 155-164
Tạp chí: Tuyển tập công trình khoa học của các tiến sĩ trẻ tốt nghiệp tại Nhật Bản 2021
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...