Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 68-73
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 14/11/2019

Ngày nhận bài sửa: 06/02/2020

Ngày duyệt đăng: 29/04/2020

 

Title:

Effects of mannan oligosaccharides and colistin on growth performance and immune responses of Luong Phuong broilers

Từ khóa:

Colistin, đáp ứng miễn dịch, gà Lương Phượng, khả năng sinh trưởng, mannan oligosaccharides

Keywords:

Colistin, growth performance, immune response, Luong Phuong broilers, mannan oligosaccharides

ABSTRACT

The objective of the experiment was to determine effects of dietary supplementation of mannan oligosaccharides (MOS) and colistin on growth performance and immune responses of Luong Phuong broilers. A total of 288 female chicks at one day of age (Luong Phuong breed) were randomly assigned to 3 dietary treatments in a completely randomized design. The dietary treatments included (1) basal diet, (2) As (1) + colistin (20 ppm, from 1 to 21 days of age), and (3) As (1) + MOS (400 ppm of feed throughout the experiment). Each treatment was replicated with 8 pens of 12 birds each. The experimental results showed that during 15 - 35 days of age the average daily feed intake of broilers fed the MOS-supplemented diet (57.93 g/bird) was lower (P = 0.005) than that of broilers fed the colistin-supplemented diet (62.25 g/bird). Over the entire period, there were no differences in average daily gain, feed efficiency, flock uniformity, and survival rate of birds among the treatments (P > 0.05). At 28 days old, birds fed with the MOS-supplemented diet had greater serum antibody titer against infectious bursal disease virus (IBDV) than those fed the control and colistin diets (P = 0.001). Briefly, MOS added to a diet resulted in the same growth performance of broilers as colistin used at a concentration of 20 ppm and enhanced the serum antibody titers against IBDV.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của bổ sung mannan oligosaccharides (MOS) và colistin trong thức ăn đến khả năng sinh trưởng và đáp ứng miễn dịch ở gà Lương Phượng. Tổng số 288 con gà mái 1 ngày tuổi (giống Lương Phượng) được bố trí vào ba nghiệm thức theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên. Các nghiệm thức gồm: (1) Thức ăn cơ bản (TACB, Đối chứng), (2) TACB + colistin (20 ppm, từ 1 đến 21 ngày tuổi) và (3) TACB + MOS (400 ppm  trong toàn thời gian thí nghiệm). Mỗi nghiệm thức được lặp lại 8 lần và có 12 con gà/đơn vị thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm cho thấy từ 15 - 35 ngày tuổi, tiêu thụ thức ăn hàng ngày (TTTAHN) của gà ăn thức ăn có bổ sung MOS (57,93 g/con) thấp hơn (P = 0,005) TTTAHN của gà ăn thức ăn có kháng sinh (62,25 g/con). Trong toàn thời gian thí nghiệm, không có sự khác biệt giữa các nghiệm thức về tăng khối lượng hàng ngày, TTTAHN, hiệu quả sử dụng thức ăn, độ đồng đều và tỷ lệ nuôi sống của gà (P > 0,05). Ở 28 ngày tuổi, gà ăn thức ăn được bổ sung MOS có hiệu giá kháng thể (HGKT) kháng bệnh Gumboro cao hơn gà ăn thức ăn đối chứng và có bổ sung colistin (P = 0,001). Tóm lại, bổ sung MOS vào thức ăn đã cho năng suất tương đương so với kháng sinh colistin ở liều 20 ppm và làm tăng HGKT kháng bệnh Gumboro.

Trích dẫn: Trần Phạm Tiến Thịnh, Nguyễn Thị Ngọc Dung, Nguyễn Thị Mỹ Nhân và Chế Minh Tùng, 2020. Ảnh hưởng của mannan oligosaccharides và colistin đến khả năng sinh trưởng và đáp ứng miễn dịch của gà Lương Phượng nuôi thịt. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(2B): 68-73.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...