Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 57, Số 1 (2021) Trang: 170-176
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 12/08/2020

Ngày nhận bài sửa: 19/09/2020

Ngày duyệt đăng: 27/02/2021

 

Title:

Population dynamics of Puntioplites proctozystron in Binh Thien lagoon, An Giang province, Vietnam

Từ khóa:

Biến động quần thể, cá dảnh, Puntioplites proctozystron, sông Hậu

Keywords:

Binh Thien largoon, population dynamics, Puntioplites proctozystron, Hau River

ABSTRACT

The population dynamics of Puntioplites proctozystron in Binh Thien lagoon was studied to identify fluctuation about quantity and size, growth parameters to provide information for improving explored and aquatic resource management. The study was carried out at Binh Thien lagoon from July 2017 to June 2018 through 12 times of sampling (12 months). Fishes sampling were collected by gillnet, fence trapnet, castnet with mesh size from 0.5-4.5 cm to catch all size of the fish with various depth levels. These fishes were balanced body weight (g/ind) and measured total length (cm). Total fishes collected 1.975 individuals, it found many various fish sizes appeared in the lagoon at the same time, ratios of small fish are high in rainy season and flood seasons, whereas large fish occupied higher rate from March to July. Data was analyzed by FISAT II software. Two peaks recruitment were January – February and September – October, these fingerlings are born within the lagoon and migrated from upstream flow to the lagoon. The maximum total length was 23 cm have seen in May, it also found that asymptotic length L=30cm, growth parameter K=1.5/year, natural mortality M=1.5/year, fishing mortality F =0.8/ year, to=0.1, it is hard to find fish size with 18-23cm in the lagoon.

TÓM TẮT

Nghiên cứu biến động quần thể cá dảnh (Puntioplites proctozystron) ở Búng Bình Thiên nhằm xác định sự biến động kích cỡ và số lượng, xác định các tham số tăng trưởng làm cơ sở cho việc khai thác và quản lý nguồn lợi thủy sản. Nghiên cứu tại Búng Bình Thiên từ tháng 7/2018-6/2019 với 12 đợt thu mẫu tương ứng 12 tháng. Ngư cụ là dớn, lưới, đăng, chài, mắt lưới từ 0,5 cm đến 4,5 cm, nhằm thu cá ở các kích cỡ và các tầng nước khác nhau trong búng. Mẫu cá được cân (g/cá thể) và đo chiều dài tổng (cm). Kết quả thu được 1.975 cá thể với nhiều kích cỡ khác nhau trong cùng 1 thời điểm, trong đó cá cỡ nhỏ chiếm tỷ lệ cao trong mùa mưa và mùa lũ, trong khi cá kích cỡ lớn chiếm tỷ lệ cao trong mùa khô tháng 3-7. Số liệu được xử lý bằng phần mềm FISAT II. Kết quả cho thấy có 2 đợt bổ sung quần là tháng 1-2 và tháng 9 do cá đẻ trong BBT kết hợp cá từ nước lũ thượng nguồn. Cá thể thu được có chiều dài tổng lớn nhất là 23 cm vào tháng 5, trong khi chiều dài tối đa của loài cá này có thể đạt được là L=30 cm, hệ số tăng trưởng K=1,5/năm, mức chết tự nhiên M=1,5/năm, mức chết do khai thác F=0,8/năm, to=0,1, số lượng cá thể có kích cỡ lớn (18-23cm) có rất ít trong BBT, không bắt gặp cá dài hơn 23,5 cm.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...