Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 79-87
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/07/2019
Ngày nhận bài sửa: 16/08/2019

Ngày duyệt đăng: 15/10/2019

 

Title:

Analysis of integrated agro-forestry farming systems in the mountainous area in An Giang province

Từ khóa:

Hệ thống canh tác nông-lâm kết hợp, hệ sinh thái nông nghiệp vùng núi, tỉnh An Giang

Keywords:

An Giang province, Integrated agro-forestry farming, mountainous agro-ecological system

ABSTRACT

Integrated agro-forestry farming is considered a way to improve livelihoods of farmers and performance of mountainous agro-ecological systems. The aim of the present study is to evaluate the current situation and identify factors that affect the efficiency of mountainous agro-forestry systems in An Giang province in order to identify solutions to further develop these farming systems. Agro-ecological system analysese and household surveys were conducted. Ninety farmers practicing integrated agro-forestry farming systems in Tri Ton and Tinh Bien districts were interviewed. Fruit and forest tree inter-cropping system is dominant with an average rate in inter-cropping area of 80:20, respectively. In this way, farmers can maintain the forest area covering about 14,2%. Inter-cropping pomelo or mango with forest trees helped improving farming income of farmers, compared to other fruits. Irrigation water and fruit growing density were important factors of economic efficiency of the farming system. Providing irrigation water, exploiting the efficiency of forest trees and improving fruit cropping techniques are of great importance in improving resource use efficiency while reducing economic and environmental trade-offs in the agro-ecological system.

TÓM TẮT

Hệ thống canh tác nông-lâm kết hợp là phương thức để cải thiện sinh kế nông dân và hệ sinh thái nông nghiệp vùng núi. Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá hiện trạng và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hệ thống canh tác nông-lâm kết hợp (NLKH) vùng núi tỉnh An Giang, từ đó đưa ra những giải pháp để phát triển các hệ thống canh tác này. Phân tích hệ sinh thái nông nghiệp và phỏng vấn nông hộ được áp dụng. Có 90 hộ nông dân đang canh tác NLKH ở huyện Tri Tôn và Tịnh Biên được phỏng vấn. Hệ thống trồng xen cây ăn trái và cây rừng chiếm ưu thế, trồng xen với tỷ lệ tương ứng là 80:20. Bằng cách đó, người dân giữ được hệ sinh thái rừng phòng hộ với độ che phủ rừng là 14,2%. Trồng bưởi hoặc xoài dưới tán rừng giúp cải tiến thu nhập nông nghiệp cho nông dân, so với các loài cây ăn trái khác. Nguồn nước tưới và mật độ cây rừng là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của hệ thống canh tác. Cung cấp nước tưới, khai thác hiệu quả cây rừng và cải thiện kỹ thuật trồng cây ăn trái rất quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên, đồng thời giảm sự đánh đổi giữa kinh tế và môi trường trong hệ sinh thái nông nghiệp.

Trích dẫn: Đặng Thị Thanh Quỳnh, Trần Văn Hiếu và Đặng Kiều Nhân, 2019. Phân tích hệ thống canh tác nông-lâm kết hợp vùng núi tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu)(1): 79-87.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...