Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 264-272
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

The study on some biological chraracteristics of orange-fin loach (Botia modesta Bleeker, 1865)

Từ khóa:

Hình thái, cá heo, đặc điểm dinh dưỡng và sinh sản

Keywords:

Morphology, Orange ? fin loach, nutritional and reproductive characteristics

ABSTRACT

The study on some biological characteristics of orange-fin loach (Botia modesta Bleeker, 1865) including external morphology of fish, nutritional and reproductive characteristics was conducted. Fish samples were monthly collected along Tien and Hau rivers (An Phu, Chau Doc and Long Xuyen and Thanh Binh) from September 2012 to October 2013. The total samples were 446 fishes from 2.62 to 32.4 g/fish in weight.

Orange fin loach is slender body. Besides, this body was covered by a layer of smooth scales. The results showed that orange ? fin loach had short body.  Moreover, fish had long-head and slender. The highest feed ratio was molluse (60.8%), whereas the rates of insect larvae, crustacean and organic humus were 10.8%, 5.4% and 20%, respectively and 3% of undetermined components. The correlations between length and weight were very close with the equation of W = 0.0048 L3.4871, R2 = 0.9364. The gonado somatic index (GSI) increased gradually from May, June to July (0.27; 0.33 and 1.17%, respectively) and the highest GSI was found in August (2.51%). The relative fecundity fluctuated from 181,205 to 194,744 eggs/kg female. The reproductive season strated from May, June and lasted until September.

TóM TắT

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học cá heo (Botia modesta Bleeker, 1865) được thực hiện. Mẫu cá được thu dọc theo tuyến sông Hậu (An Phú, Châu Đốc và Long Xuyên tỉnh An Giang), sông Tiền (Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp) và thu liên tục trong 12 tháng, từ tháng 9/2012 đến 10/2013. Tổng số mẫu thu 446 con, khối lượng cá thu dao động từ 2,62 ? 32,4 g/con.

Kết quả cho thấy, cá heo có cơ thể dẹp bên. Trên thân có phủ một lớp vẩy mịn và cơ thể ngắn. Cuống đuôi lớn so với kích thước của đầu. Cá có dạng đầu dài, dẹp bên. Từ các kết quả phân tích theo phương pháp tần số xuất hiện và phương pháp khối lượng cho thấy nhuyễn thể chiếm tỷ lệ cao nhất 60,8%, động vật đáy 10,8%, giáp xác chiếm tỷ lệ 5,4%, mùn bã hữu cơ chiếm tỷ lệ 20% và cuối cùng là một số thành phần không xác định với tỷ lệ 3%. Tương quan giữa chiều dài và khối lượng là rất chặt chẽ với phương trình Y = 0,0048 L3,4871, hệ số R2 = 0,9364. Hệ số thành thục tăng dần từ tháng 5, 6 đến 7 ứng với tỷ lệ 0,27%, 0,33%, 1,17% và đạt giá trị cao nhất vào tháng 8 (2,51%). Sức sinh sản tương đối là 181.205 - 194.744 trứng/kg cá cái. Mùa vụ sinh sản bắt đầu từ tháng 5, 6 và kéo dài đến tháng 9.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 101-109
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 39-49
Tải về
4 (89) (2018) Trang: 103 - 109
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nong nghiệp Việt Nam
7 (80) (2017) Trang: 114-120
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...