Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 157-166
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/07/2019
Ngày nhận bài sửa: 20/08/2019

Ngày duyệt đăng: 15/10/2019

 

Title:

Current status and constraints during the development of the community-based tourism in mountainous areas of A Luoi district, Thua Thien Hue province

Từ khóa:

Dân tộc thiểu số, du lịch dựa vào cộng đồng, kỹ năng du lịch, Thừa Thiên Huế

Keywords:

Community-based tourism, ethnic minority, Thua Thien Hue, tourism skills

ABSTRACT

This research is aimed to provide an overview in the current status about the community-based tourism (CBT), thereby to point out constraints during the CBT’s formation and development. A survey with 40 local people was conducted in Hong Ha commune, Thua Thien Hue province, Vietnam. The results showed that although it was a potential region, the CBT in Hong Ha has not deservedly developed as its prospects. The CBT was basically designed and implemented in a top-down approach and low human capacity were the main reasons. The study suggested that for the CBT’s effective and sustainable development, it is needed to create a symbiotic relationship between communities, government and private sectors.

TÓM TẮT

Mục đích của nghiên cứu là cung cấp một cái nhìn tổng quan về thực trạng phát triển du lịch dựa vào cộng đồng, từ đó chỉ ra những hạn chế trong quá trình hình thành và phát triển. Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên số liệu phỏng vấn 40 hộ dân trên địa bàn xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả cho thấy mặc dù được xem là khu vực tiềm năng, nhưng du lịch dựa vào cộng đồng ở Hồng Hạ vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có. Du lịch về cơ bản được thiết kế và thực hiện theo kiểu tiếp cận từ trên xuống và hạn chế về năng lực của cộng đồng tham gia là những nguyên nhân chính. Nghiên cứu chỉ ra rằng để du lịch phát triển bền vững và hiệu quả cần phải tạo mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa người dân, Chính phủ và khu vực tư nhân.

Trích dẫn: Nguyễn Quang Tân, Ubukata Fumikazu, Nguyễn Công Định và Dương Viết Tân, 2019. Thực trạng và hạn chế trong quá trình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ở khu vực miền núi huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu)(1): 157-166.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...