Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 53-60
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/07/2019
Ngày nhận bài sửa: 02/09/2019

Ngày duyệt đăng: 16/10/2019

 

Title:

The water surface quality of Tien river in the area of Tan Chau district, An Giang province

Từ khóa:

Các chỉ tiêu lý-hóa, chất lượng nước mặt, sông Tiền chảy qua đoạn sông Tân Châu

Keywords:

Physico-chemical indicators, surface water quality, Tien river flows through the Tan Chau river section

ABSTRACT

This research was done to assess surface water quality of the Tien river that flows through the Tan Chau River from June 2017 to September 2018 in Tan Chau town, An Giang province through the water quality indicators (pH, temperature, DO, salinity and TDS) measured at the middle of a cross- section along the river. In addition, surface water samples were also collected technically according to the TCVN 6663-6:2008 (ISO 5667-6: 2005) standards and analyzed in laboratory for different chemical parameters according to TCVN 6494: 1999 and TCVN 6194: 1996 (ISO 9297: 1989), including chloride ion (Cl-), total hardness (Ca2+, Mg2+), nitrite (NO2-), nitrate (NO3-), ammonium (NH4+), phosphate (PO43-), sulfate (SO42-), alkali metal ions (Na+, K+), arsenic (As), silicon dioxide (SiO2-), bromide ion (Br-) and fluoride (F-). The values of PO43-, NH4+ and NO2- were within the acceptable range according to the QCVN 08-MT:2015/BTNMT with the reference to column A2. Br-, As, F- and SiO2- were not detected in the study. This result could provide a proper foundation for developing a proper surface water quality data set for the study area.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm đánh giá chất lượng nước mặt của sông Tiền chảy qua sông Tân Châu trong giai đoạn tháng 6 năm 2017 đến tháng 9 năm 2018 tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Các chỉ tiêu được đo đạc ngoài hiện trường tại vị trí giữa sông bao gồm: pH, nhiệt độ, DO, độ mặn và TDS. Mẫu nước mặt ở sông Tân Châu được thu thập theo TCVN 6663-6:2008 (ISO 5667-6:2005) và phân tích trong phòng thí nghiệm một số chỉ tiêu hóa theo TCVN 6494:1999 và TCVN 6194:1996 (ISO 9297:1989) gồm clorua (Cl-), độ cứng tổng (Ca2+, Mg2), nitrit (NO2-), nitrat (NO3-), amoni (NH4+); sunfat (SO42-); florua (F-), bromua (Br-), phosphat (PO43-), các ion kim loại kiềm (Na+, K+), asen và silic dioxit (SiO2-). Hàm lượng các chỉ tiêu gồm: PO43-, NH4+ và NO2- có giá trị vượt ngưỡng cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT khi so với cột A2. Các chỉ tiêu Br-, As, F-, SiO2- không được phát hiện trong nghiên cứu. Kết quả này là cở sở xây dựng bộ dữ liệu về chất lượng nước mặt cho vùng nghiên cứu.

Trích dẫn: Dương Thị Trúc, Phạm Hữu Phát, Nguyễn Đình Giang Nam, Phạm Văn Toàn và Văn Phạm Đăng Trí, 2019. Chất lượng nước mặt của sông Tiền chảy qua địa phận Tân Châu, tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu)(2): 53-60.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...