Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 85-95
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/07/2019
Ngày nhận bài sửa: 29/08/2019

Ngày duyệt đăng: 16/10/2019

 

Title:

Application of generalized regression neural network and interpolation algorithm to assess water quality of Dong Nai river and tributaries in Binh Duong from 2012 to 2018

Từ khóa:

Chất lượng nước, GIS, mạng nơron hồi quy, nội suy, sông Đồng Nai

Keywords:

Dong Nai River, generalized regression neural network, GIS, water quality

ABSTRACT

The Dong Nai River is one of the main water supply sources for living and production activities in Binh Duong province. However, the Dong Nai River is currently under pressure by emissions from industries, urban, agriculture and service activities. In this paper, the generalized regression neural network model (GRNN) and the interpolation algorithm was used to evaluate water quality of the Dong Nai river and tributaries. Monitoring data used was for 7 years from 2012 to 2018 at 12 monitoring stations. The results of the study indicated that the GRNN model was a good performance to assess the water quality of the Dong Nai river and tributaries. Comparing the results of the GRNN model with the water quality index showed that the GRNN model was reliable and in close agreement with the actual results with R2 = 0.938, RMSE = 0.055, E = 0.935. Water quality interpolation map also illustrated that the water quality in the neighbor area was still good. Besides, the GRNN model has a lower cost and less time consumption compared to the WQI method of the Vietnam Environment Administration.

TÓM TẮT

Sông Đồng Nai là một trong những nguồn nước cấp chính cho hoạt động sinh hoạt và sản xuất tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, hiện nay sông Đồng Nai đang chịu nhiều áp lực bởi nguồn phát thải từ các khu công nghiệp, đô thị, nông nghiệp và dịch vụ. Trong bài báo này, mô hình mạng nơron hồi quy tổng quát (GRNN) và thuật toán nội suy được sử dụng đánh giá chất lượng nước sông Đồng Nai và các chi lưu. Dữ liệu quan trắc được sử dụng trong 7 năm từ năm 2012-2018 tại 12 điểm quan trắc tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương. Kết quả nghiên cứu chỉ ra GRNN có thể giúp đánh giá chất lượng nước sông Đồng Nai và các chi lưu với RMSE = 0,052 trong huấn luyện và RMSE = 0,061 trong kiểm tra mô hình. So sánh kết quả tính chất lượng nước từ mô hình GRNN và chỉ số WQI của Tổng cục Môi trường cho thấy GRNN cho kết quả đánh giá đáng tin cậy và gần với kết quả thực tế với R2= 0,938, RMSE= 0,055, E = 0,935. Bên cạnh đó, mô hình GRNN có chi phí đánh giá thấp và thời gian tính toán nhanh hơn so với phương pháp đánh giá WQI của Tổng cục Môi trường.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Hiền Thân, 2019. Ứng dụng mạng nơron hồi quy tổng quát và thuật toán nội suy đánh giá chất lượng nước mặt sông và các chi lưu sông Đồng Nai, tỉnh Bình Dương năm 2012 - 2018. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu)(2): 85-95.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...