Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 105-113
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/07/2019
Ngày nhận bài sửa: 16/09/2019

Ngày duyệt đăng: 16/10/2019

 

Title:

Assessing surface water quality of Can Tho river in the period of 2010-2014 using water quality indicator (WQI)

Từ khóa:

Chất lượng nước mặt, sông Cần Thơ, WQI

Keywords:

Can Tho river, surface water quality, WQI

ABSTRACT

The Can Tho river is  an important source of  water supply to the local people. An  evaluate of the Can Tho river water quality is very necessary. Therefore, the use of water quality indices (WQIs) as a tool to evaluate the status of water quality in rivers has been studied  for the period of  2010-2014. For this purpose, monitoring data obtained during this period was collected. Physical, biological and chemical parameters of surface water including pH, TSS, DO, BOD, COD, NH3, NO3-, and coliform were determined . The results indicated that most of the indicators exceeded the Vietnamese standard. However, they has significantly improved in the last years (2014) of the research period. In addition, the use of WQIs  is fundamental to represent a large number of parameters in a single number. The WQI values showed that river water quality in districts of Ninh Kieu, Cai Rang and Phong Dien has the water quality has significantly improved during the research period.

TÓM TẮT

Sông Cần Thơ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cung cấp nguồn nước cho thành phố Cần Thơ. Việc nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước sông Cần Thơ qua các giai đoạn là rất cần thiết. Nghiên cứu đã thu thập số liệu quan trắc nước mặt từ năm 2010-2014 trên sông Cần Thơ. Chất lượng nước được xác định thông qua các nhóm thông số vật lý, sinh học và hóa học được quan tâm bao gồm:  pH, TSS, DOBOD, COD, NH3, NO3- Coliform. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng nước trên sông Cần Thơ đã bị ô nhiễm, hầu hết các chỉ tiêu nghiên cứu đều vượt giới hạn cho phép. Tuy nhiên, quá trình ô nhiễm đã được cải thiện trong những năm cuối của quá trình nghiên cứu. Bên cạnh đó, nghiên cứu  còn sử dụng chỉ số WQI đánh giá chất lượng nước. Kết quả tính toán chỉ số WQI cho thấy giá trị trung bình WQI ở sông Cần Thơ chảy qua các quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền tăng dần qua các năm, từ đó cho thấy chất lượng nước ở khu vực nghiên cứu có chiều hướng cải thiện dần từ 2010 đến năm 2014.

Trích dẫn: Võ Thị Ngọc Giàu, Phan Thị Bích Tuyền và Nguyễn Hiếu Trung, 2019. Đánh giá biến động chất lượng nước mặt sông cần thơ giai đoạn 2010-2014 bằng phương pháp tính toán chỉ số chất lượng nước (WQI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu)(2): 105-113.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...