Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 145-153
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/07/2019
Ngày nhận bài sửa: 21/09/2019

Ngày duyệt đăng: 16/10/2019

 

Title:

Application of GIS and Remote Sensing in analyzing relationship between urban space and population density in Hue City

Từ khóa:

Dân số, đất có công trình xây dựng, thành phố Huế

Keywords:

Hue city, population, urban space

ABSTRACT

The change of land area with construction works in Hue city from 2013 to 2017 was calculated based on Landsat 8 satellite images that are provided from the website: earthexplore.usgs.gov by the USA National Aeronautics and Space Administration. Three main methods of secondary data, GIS and remote sensing and data analysis were used with the intention of answering the question about what is the relationship between construction land area and population density. It is noticed that in the period from 2013 to 2017, the urban space in Hue city has expanded to 382.82 ha, besides, the population density from 242 people per square km is up to 247 people per square km. The relationship between land area with urban space and population density, expressed through the equation Y = 65,294X - 11415 has a correlation coefficient of r = 0.808 and the coefficient of determination R2 = 0.6531. The results show that the increase in population density has a certain correlation with an increase in urban space.

TÓM TẮT

Sự thay đổi về diện tích đất có công trình xây dựng tại thành phố Huế từ năm 2013 đến 2017 được tính toán dựa trên ảnh vệ tinh Landsat 8 được cung cấp từ địa chỉ website: earthexplore.usgs.gov do cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ quản lý. Để trả lời được câu hỏi về mối quan hệ giữa diện tích đất có công trình xây dựng và mật độ dân số, ba phương pháp chính bao gồm phương pháp thu thập số liệu, phương pháp điều tra thực địa, lấy mẫu điểm GPS, phương pháp phân loại và đánh giá độ chính xác phân loại được sử dụng để nghiên cứu. Trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2017, diện tích đất có công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Huế được mở rộng 382,82 ha cùng với đó là sự tăng trưởng của mật độ dân số từ 242 người/km2 lên 247 người/km2. Mối quan hệ giữa diện tích đất có công trình xây dựng và mật độ dân số, thể hiện thông qua phương trình Y = 65,294X – 11415 có hệ số tương quan  r = 0,808 và hệ số xác định R2 = 0,6531. Kết quả cho thấy rằng sự gia tăng của mật độ dân số có mối tương quan nhất định đối với diện tích đất có công trình xây dựng.

Trích dẫn: Nguyễn Ngọc Thanh, Phạm Hữu Tỵ, Lê Ngọc Phương Quý và Nguyễn Đình Tiến, 2019. Ứng dụng GIS và viễn thám phân tích mối quan hệ giữa sự gia tăng diện tích đất có công trình xây dựng và mật độ dân số thành phố Huế. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu)(2): 145-153.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...