Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 54-60
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/12/2019

Ngày nhận bài sửa: 12/06/2020

Ngày duyệt đăng: 28/08/2020

 

Title:

Investigation on lactic acid fermentation from molasses by Lactobacillus

Từ khóa:

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum, lên men acid lactic, rỉ đường

Keywords:

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum, lactic acid fermentation, molasses

ABSTRACT

Molasses, the by-product of sugar manufacturing process, generally comprises approximately 50% (w/w) of total sugars, but it is currently used primarily as an animal feed and as a raw material in alcohol production. Lactic acid fermentation can add value to molasses and reduce pollution. The objective of this study was to examine lactic acid fermentation from molasses by Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum and Lactobacillus fermentum. The molasses was treated with sulfuric acid, added bacteria at a density of 1010 CFU/mL and fermented lactic acid at different conditions (molasses ratio, pH, temperature, incubation time and inoculum ratio). In this study, the suitable conditions for lactic acid fermentation from molasses were determined at the molasses ratio of 15% (v/v), pH of 6.0, inoculum ratio of 10% (v/v), temperature of 37oC and 30-hour incubation time and Lactobacillus acidophilus could create the highest lactic acid amount (16.7 g/L) among three strains.

TÓM TẮT

Rỉ đường, một sản phẩm phụ của quá trình sản xuất đường, có khoảng 50% (w/w) đường tổng số thường được dùng làm thức ăn gia súc và nguyên liệu sản xuất cồn. Lên men lactic acid có khả năng tạo giá trị gia tăng cho rỉ đường và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đề tài này được tiến hành với mục tiêu khảo sát quá trình lên men lactic acid từ nguyên liệu rỉ đường sử dụng 3 chủng vi khuẩn Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum và Lactobacillus fermentum. Rỉ đường được xử lý với acid sulfuric, bổ sung vi khuẩn đã được tăng sinh đến mật độ 1010 CFU/mL và lên men lactic acid ở điều kiện khác nhau (tỷ lệ rỉ đường, pH, nhiệt độ, thời gian, tỷ lệ vi khuẩn bổ sung). Kết quả của đề tài đã xác định được điều kiện thích hợp cho lên men lactic acid từ rỉ đường là tỷ lệ rỉ đường 15% (v/v), pH 6,0, tỷ lệ vi khuẩn bổ sung 10% (v/v), tiến hành lên men ở 37oC trong 30 giờ và trong ba chủng vi khuẩn sử dụng, Lactobacillus acidophilus có khả năng chuyển hóa tạo lactic acid có hàm lượng cao nhất 16,7 g/L.

Trích dẫn: Lê Thị Thanh Tâm và Ngô Thị Kim Hà, 2020. Khảo sát điều kiện lên men lactic acid từ rỉ đường bởi vi khuẩn Lactobacillus. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(4B): 54-60.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...