Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 256-265
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 11/03/2020

Ngày nhận bài sửa: 07/05/2020

Ngày duyệt đăng: 28/08/2020

 

Title:

Farmers’ decision on participation in contract rice farming in An Giang province

Từ khóa:

Hợp đồng liên kết, hồi quy nhị phân logit, sản xuất lúa

Keywords:

Contract farming, binary logistics, rice production

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors affecting farmers’ decision to participate in contract rice farming in An Giang province. Descriptive statistics, T-test difference and binary logistic regression were employed. Data were collected via a survey of 211 contract and non-contract farmers in Thoai Son and Chau Thanh districts, An Giang province in October 2019. There was a significant difference between contract and non-contract rice farmers at 1% and 5% level such as farm size, specialization, cooperative and extension participation. The regression results showed that farm size, cooperative participation, attending extension services and trust had a significantly positive influence on the decision to enter into a contract. However, the delayed payment mechanism of the enterprises made a barrier eliminating farmers’ motivation to take part in contracts. The findings of the study provide useful insights for producers and policymakers to promote the comprehensiveness of contracts in the rice production and consumption chain.

TÓM TẮT

Nghiên cứu phân tích quyết định tham gia hợp đồng liên kết trong sản xuất lúa của nông hộ trên địa bàn Tỉnh An Giang. Phương pháp thống kê mô tả, kiểm định trị trung bình T-test và hồi quy binary logistic được sử dụng với số liệu phỏng vấn 211 nông hộ tham gia và không tham gia hợp đồng trên địa bàn hai Huyện Thoại Sơn và Châu Thành, An Giang vào tháng 10 năm 2019. Kết quả so sánh trị trung bình cho thấy có sự khác biệt giữa hai nhóm tham gia và không tham gia hợp đồng ở những đặc tính như diện tích canh tác lúa, tỷ lệ thu nhập từ lúa trên tổng thu nhập, mức độ tham gia khuyến nông, hợp tác xã tại mức ý nghĩa thống kê 1% và 5%. Kết xuất hồi quy cũng phản ánh diện tích canh tác, tham gia hợp tác xã, khuyến nông và niềm tin với đối tác thu mua có ảnh hưởng tích cực đến quyết định tham gia hợp đồng liên kết. Tuy nhiên, cơ chế thanh toán chậm, trì hoãn của doanh nghiệp cản trợ động lực tham gia vào hợp đồng của nông hộ. Những phát hiện của nghiên cứu cung cấp sự hiểu biết hữu ích cho các nhà sản xuất, nhà hoạch định chính sách nhằm thúc đẩy tính toàn diện của hợp đồng liên kết trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ lúa gạo.

Trích dẫn: Phạm Thị Thuyền, Đặng Đức Huy, Đặng Lê Hoa, Phạm Thị Nhiên và Lê Vũ, 2020. Quyết định tham gia hợp đồng liên kết trong sản xuất lúa của nông hộ tại tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(4D): 256-265.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...