Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 26-32
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 31/03/2020
Ngày nhận bài sửa: 09/06/2020

Ngày duyệt đăng: 28/08/2020

 

Title:

Connected p-median problem on complete graphs and complete bipartite graphs

Từ khóa:

Bài toán p-median,  đồ thị đầy đủ, đồ thị lưỡng phân đầy đủ, thuật toán thời gian tuyến tính

Keywords:

P-median problem, complete graph, complete partite graph, linear-time algorithm

ABSTRACT

In this paper, a connected p-median problem on complete graphs and complete bipartite graphs is mentioned. To solve this problem, several theorems and lemmas are given during research. Besides, linear-time algorithms are developed to solve the connected p-median problem on complete graphs and complete bipartite graphs.

TÓM TẮT

Trong bài báo này, một bài toán vị trí liên quan đến các thành phần liên thông trên đồ thị đầy đủ và đồ thị lưỡng phân đầy đủ được đề cập. Để giải quyết bài toán này, một số định lí và bổ đề được đưa ra trong quá trình nghiên cứu. Bên cạnh đó, các thuật toán thời gian tuyến tính được đưa ra để giải bài toán liên thông p-median trên đồ thị đầy đủ và đồ thị lưỡng phân đầy đủ.

Trích dẫn: Nguyễn Ngọc Đăng Duy và Võ Nguyễn Minh Hiếu, 2020. Bài toán liên thông p-median trên đồ thị đầy đủ và đồ thị lưỡng phân đầy đủ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(4A): 26-32.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...