Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 198-207
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 09/04/2020

Ngày nhận bài sửa: 14/06/2020

Ngày duyệt đăng: 28/08/2020

 

Title:

Applying data mining technique to study customer behaviors in their biological rhythms by the personal telephone survey in a real estate project in Ho Chi Minh city

Từ khóa:

Khai phá dữ liệu, khách hàng, nhịp sinh học, tiếp thị bất động sản

Keywords:

Biological rhythms, customers, data mining, real estate marketing

ABSTRACT

The most vital factor in Vietnam’s real estate marketing is the effective exchange of product information between vendors and customers. The purpose of this paper is to reveal the relationship between customer biological rhythms and their behaviors after that suggest a new solution. There were 1212 telephone surveys used in this research; of which,  862 were analyzed to develop a new marketing solution and 350 were used to test the suggested solution in the project. Therefore, the biological rhythms of customers played the most important role made up 100 points for each group of purchasers. After that, the paper proposed that the consumers should be called by the telesales representative in three periods (9:00-10:00, 10:00-11:00, and 14:30-15:30). The result of this research showed that the total percentage of effective marketing in the suggestive solution has been 2,5 times as high as one in the traditional method was used by the corporation.

TÓM TẮT

Tiếp cận khách hàng là yếu tố quan trọng nhất trong tiếp thị, bán hàng và đặc biệt là trong thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay. Mục đích bài báo là nghiên cứu mối liên hệ giữa nhịp sinh học và hành vi của khách hàng từ đó đề xuất giải pháp cải thiện, nâng cao hiệu quả tiếp cận khách hàng trong tiếp thị, bán bất động sản dựa trên ứng dụng của các công cụ phân tích, khai phá dữ liệu. Cụ thể, bài báo tiếp cận 1212 khách hàng qua điện thoại cá nhân (gồm 862 khách hàng phân tích, đề xuất giải pháp và 350 khách hàng đánh giá giải pháp đó) trong dự án bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy, yếu tố nhịp sinh học (thời gian trong ngày) của khách hàng ảnh hường đến hành vi khách hàng theo các khung giờ khác nhau chiếm vị trí quan trọng nhất với 100 điểm theo từng nhóm khách hàng. Từ đó, bài báo đề xuất giải pháp tiếp cận khách hàng theo 3 khung thời gian (9g00-10g00, 10g00-11g00 và 14g30-15g30). Kết quả giải pháp đề xuất này có tỷ lệ tiếp cận khách hàng hiệu quả (25,72%) tăng gấp 2,5 lần tổng tỷ lệ tiếp cận khách hàng theo phương pháp truyền thống trước đó (10,44%).

Trích dẫn: Nguyễn Văn Cương, 2020. Ứng dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu nghiên cứu hành vi khách hàng theo nhịp sinh học trong tiếp thị trên điện thoại trong dự án bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(4D): 198-207.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...