Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 238-247
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 15/04/2020

Ngày nhận bài sửa: 30/05/2020

Ngày duyệt đăng: 28/08/2020

 

Title:

The factors of effect to ability for work migration of the household in Vietnam

Từ khóa:

Di cư việc làm, mô hình hồi quy logit

Keywords:

Logit regression model, work migration

ABSTRACT

Migration is a factor of the development process, especially in developing countries. The studies show that the main reason for migration is economics and the main type of migration is work migration. In Vietnam, with the rapid economic development process since Doi Moi period, the wave of migration has dramatically increased and this way not only contributed greatly to the development but also created many challenges for the social development. In this paper, the logit regression method was used  to estimate the probability which a household has at least one member migration for work  through the use of panel data of the Vietnam Household Living Standards Survey (VHLSS). Variables proposed in the research modelinclude demographic characteristics of the household head and the household characteristics as well as the economic status of the household. The results show that the factors belonging to the household of demographic characteristics as well as the household head have a strong impact on the trend of the household migration, especially the factor of remittance.

TÓM TẮT

Di cư là một yếu tố của quá trình phát triển đặc biệt là tại các nước đang phát triển. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, lý do chủ yếu dẫn đến hiện tượng di cư là vì kinh tế và loại hình di cư chủ yếu là di cư việc làm. Tại Việt Nam, với quá trình phát triển kinh tế nhanh chóng từ khi đất nước Đổi mới, làn sóng di cư đã tăng lên mạnh mẽ và có nhiều đóng góp cho sự phát triển nhưng đồng thời cũng tạo ra nhiều thách thức cho sự phát triển của xã hội. Bài viết này sử dụng phương pháp hồi quy Logit để ước tính xác suất di cư của hộ thông qua việc sử dụng số liệu mảng (panel data) của bộ dữ liệu Khảo sát mức sống (VHLSS). Mô hình nghiên cứu đề xuất với các biến thuộc về đặc trưng nhân khẩu của chủ hộ và đặc điểm của hộ cũng như tình trạng kinh tế của hộ. Kết quả  cho thấy những yếu tố thuộc về đặc trưng nhân khẩu của chủ hộ và của hộ tác động mạnh mẽ tới xu hướng di cư của hộ đặc biệt là yếu tố tiền gửi.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Nam và Nguyễn Thị Thúy Đạt, 2020. Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng di cư việc làm của hộ gia đình tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(4D): 238-247.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...