Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 190-197
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 10/04/2020

Ngày nhận bài sửa: 04/05/2020

Ngày duyệt đăng: 28/08/2020

 

Title:

The impact of local marketing components on tourists’ satisfaction to Can Tho city

Từ khóa:

Điểm đến, marketing địa phương, marketing điểm đến du lịch

Keywords:

Destination, local marketing, tourism destination marketing

 

ABSTRACT

This study is aimed at examining the impact of local marketing components on tourists’ satisfaction to Can Tho city. Research data were collected through direct interview with 500 tourists using questionnaires. Exploratory factor analysis and binary logistic regression were used. The study results showed that six local marketing components affected tourists’ satisfaction to Can Tho city including power, tourism promotion, price, local communities, tourism products and place. In particular, Tourism promotion is the most influential component on tourists’ satisfaction to Can Tho city.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của các thành phần marketing địa phương đối với sự hài lòng của du khách đến thành phố Cần Thơ. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp 500 du khách bằng bảng câu hỏi. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá kết hợp hồi quy binary logistic được sử dụng để thực hiện. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra có sáu thành phần marketing địa phương ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đến thành phố Cần Thơ gồm: chính quyền địa phương, xúc tiến du lịch, giá cả, cộng đồng dân cư địa phương, sản phẩm du lịch và phân phối. Trong đó, Xúc tiến du lịch là thành phần ảnh hưởng mạnh nhất đối với sự hài lòng của du khách đến thành phố Cần Thơ.

Trích dẫn: Nguyễn Huỳnh Phước Thiện, Hồ Đức Hùng và Võ Hùng Dũng, 2020. Ảnh hưởng của các thành phần marketing địa phương đối với sự hài lòng của du khách đến thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(4D): 190-197.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...