Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 172-177
Tác giả: Nguyễn Minh Tâm
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 16/04/2020

Ngày nhận bài sửa: 06/05/2020

Ngày duyệt đăng: 28/08/2020

 

Title:

Pham Quynh's conception of intellectuals’ missions for the development of Vietnamese national culture

Từ khóa:

Canh tân văn hoá, Phạm Quỳnh, trí thức, văn hoá dân tộc

Keywords:

Cultural innovation, intellectuals, Pham Quynh, Vietnamese national culture

ABSTRACT

The cultural similarities between the contemporary context and the era of Pham Quynh have given us an insight into his perspectives to gain solution-offering experiences in present-day society. This work sought to determine the key arguments in Pham Quynh's conception of intellectuals’ roles and missions in the national cultural innovation. Thereby, the present paper aims to rediscover the core values in his thought as well as draw valuable lessons.

TÓM TẮT

Những điểm tương đồng trong các vấn đề văn hoá giữa bối cảnh hiện tại và thời đại của Phạm Quỳnh tạo một cái nhìn trở lại những quan điểm của vị học giả này, để có thể tìm kiếm những kinh nghiệm giải pháp. Bài viết này tập trung trình bày những điểm chính trong quan niệm của Phạm Quỳnh về vai trò và sứ mệnh của giới trí thức trong sự nghiệp canh tân văn hoá nước nhà, với mong muốn tái phát hiện những giá trị trong tư tưởng của ông đồng thời từ đó chắt lọc những bài học đáng giá.

Trích dẫn: Nguyễn Minh Tâm, 2020. Quan niệm của Phạm Quỳnh về sứ mệnh của giới trí thức trong sự nghiệp phát triển văn hoá dân tộc. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(4C): 172-177.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...