Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 71-78
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/04/2020

Ngày nhận bài sửa: 12/06/2020

Ngày duyệt đăng: 28/08/2020

 

Title:

The effect of solvents and extraction methods on the extractability of phenolics, saponins and alkaloids compounds from cacao pod husk (Theobroma cacao L.)

Từ khóa:

Chiết tách, dung môi, hoạt chất sinh học, phương pháp trích ly, vỏ quả ca cao

Keywords:

Bioactive compounds, ca cao pod husk, extraction, extraction method, solvent

 

ABSTRACT

The aim of this study was to investigate the influence of extraction solvents (water, ethanol, methanol, ethyl acetate, chloroform, acetone and n-hexane) and extraction methods (conventional, microwave-assisted extraction and ultrasound-assisted extraction) on the extractability of phenolics, saponins and alkaloids compounds from cacao pod husk. The results showed that among seven extraction solvents tested, methanol and n-hexane achieved the highest amounts of phenolics and alkaloids, respectively but they were not significantly different from water (P<0.05). Meanwhile, methanol obtained the greater level of saponins as compared to other solvents. Between three extraction methods studied, microwave-assisted extraction gave the maximum contents of phenolics and saponins, which were significantly higher than those from other methods (P<0.05). However, ultrasound-assisted extraction gained the higher amount of alkaloids compared to other methods. Therefore, water and methanol are suggested to extract the phenolics and alkaloids, and saponins, respectively, while microwave-assisted extraction and ultrasound-assisted extraction are recommended to recover the phenolics and saponins, and alkaloids, respectively.       

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng của dung môi (nước, ethanol, methanol, ethyl acetate, chloroform, acetone và n-hexane) và phương pháp trích ly (truyền thống, hỗ trợ siêu âm, hỗ trợ vi sóng) đến khả năng chiết tách các hợp chất phenolics, saponins và alkaloids từ vỏ quả ca cao. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng trong số 07 dung môi thử nghiệm thì methanol và n-hexane có khả năng chiết tách hợp chất phenolics và alkaloids tốt nhất nhưng không có sự khác biệt đáng kể so với nước (P < 0,05), trong khi đó, methanol là dung môi có khả năng chiết tách hợp chất saponins tốt hơn so với các dung môi còn lại. Giữa 03 phương pháp trích ly khảo sát thì trích ly hỗ trợ vi sóng có khả năng chiết tách hợp chất phenolics và saponins hiệu quả nhất và có sự khác biệt đáng kể so với 02 phương pháp còn lại (P < 0,05), tuy nhiên trích ly hỗ trợ siêu âm có khả năng chiết tách hợp chất alkaloids hiệu quả hơn so với 02 phương pháp còn lại. Vì vậy, nghiên cứu này đề xuất sử dụng nước để chiết tách hợp chất phenolics và alkaloids, còn methanol để chiết tách hợp chất saponins; trích ly hỗ trợ vi sóng để chiết tách hợp chất phenolics và saponins, còn trích ly hỗ trợ siêu âm để chiết tách hợp chất alkaloids từ vỏ quả ca cao.   

Trích dẫn: Nguyễn Văn Tặng, Trần Thanh Giang, Huỳnh Quốc Trung, Phan Thị Bích Trâm, Phạm Châu An và Trần Thị Mỹ Hạnh, 2020. Ảnh hưởng của dung môi và phương pháp trích ly đến khả năng chiết tách các hợp chất phenolics, saponins và alkaloids từ vỏ quả ca cao (Theobroma cacao L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(4B): 71-78.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...