Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 49 (2017) Trang: 104-109
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/12/2016

Ngày chấp nhận: 28/04/2017

 

Title:

Chemical constituents and antioxidant activity of Vernonia cinerea (L.) Less, Asteaceae

Từ khóa:

Bạch Đầu Ông, lupeol acetate, 1-palmitoylglycerol, polyphenol tổng, tricin

Keywords:

Lupeol acetate, 1-palmitoylglycerol, total polyphenolic content, tricin,  Vernonia cinerea

ABSTRACT

Three compounds including (1) lupeol acetate, (2) 1-palmitoylglycerol and (3) tricin were isolated from the hexane and ethyl acetate extracts of Vernonia cinerea (L.) Less. Their structures were interpreted by spectroscopic methods such as 1H-NMR,13C-NMR, HSQC, HMBC, MS and based on published data. Total polyphenolic content showed the ethyl acetate extract (215.55 mg GAE /g extract) was higher than ethanol and aqueous extracts. These results correlated with the highest DPPH scavenging capacity of ethyl acetate extract, IC50 = 24.10 mg/mL.

TÓM TẮT

Ba hợp chất: (1) lupeol acetate, (2) 1-palmitoylglycerol và (3) tricin đã được phân lập từ cao chiết phân đoạn hexane và ethyl acetate từ cây Bạch Đầu Ông Vernonia cinerea (L.) Less. Cấu trúc của các hợp chất được nhận danh bằng các phương pháp phổ hiện đại như1H-NMR,13C-NMR, HSQC, HMBC, MS và so sánh với tài liệu đã công bố. Hàm lượng polyphenol tổng của cao chiết phân đoạn ethyl acetate (215,55 mg GAE/g) từ cây Bạch đầu ông cao nhất so với các cao chiết ethanol tổng và cao nước. Kết quả trên tương đồng với khả năng kháng oxy hoá tốt nhất của cao ethyl acetate IC50 = 24,10 mg/mL.

Trích dẫn: Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Quốc Châu Thanh, Mai Văn Hiếu, Nguyễn Anh Vinh, Lê Thị Bạch, Đoàn Thị Ngọc Châu và Nguyễn Thành Lập, 2017. Thành phần hoá học và hoạt tính kháng oxy hoá của cây Bạch Đầu Ông Vernonia cinerea (L.) less, họ Cúc (Asteaceae). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 49a: 104-109.

Các bài báo khác
Số 07 (2007) Trang: 163-166
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 7-10
Tải về
4 (2017) Trang: 89-97
Tạp chí: Phân tích Hóa, Lý và Sinh học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...