Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 227-235
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 29/04/2020

Ngày nhận bài sửa: 27/06/2020

Ngày duyệt đăng: 28/10/2020

 

Title:

Farmers’ perception on risk and risk management in the rice-shrimp system in Kien Giang province

Từ khóa:

Kiên Giang, lúa-tôm, nhận thức rủi ro, quản lý rủi ro

Keywords:

Kien Giang, perceived risk, Rice-Shrimp, risk management

ABSTRACT

Rice-shrimp model is considered as a farming system providing organic products and adapting to climate change. Nevertheless, it is facing many challenges and risks. This study is aimed to explore the perceived risk and effectiveness of risk management in the rice-shrimp model in Kien Giang Province. Data for this study were collected using a questionnaire survey through a face-to-face interview with 123 farmers. An explolatory factor analysis and multivatirate regression tools were used for the data analysis. The results show that three risk factors are most considered including the unstable quality of shrimp seed, variation in salinity level, and unstable quality of rice seed. Three risk management strategies are considered as the most effective including careful selection of seeds before purchasing, continuous checking the pH level in pond and buying the seeds from the prestige supplier. Results also show that gender, farming experience, educational level, farming area and technical consultancy affected the perceived risk and the effectiveness of risk management.

TÓM TẮT

Mô hình lúa-tôm được xem là mô hình canh tác hướng tới sản phẩm sạch, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, mô hình này đang đối mặt với nhiều thách thức và rủi ro. Nghiên cứu nhằm phân tích nhận thức rủi ro và hiệu quả của các biện pháp quản lý rủi ro trong mô hình lúa-tôm tại tỉnh Kiên Giang. Số liệu được thu thập qua phỏng vấn trực tiếp bằng bảng hỏi với 123 nông dân. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá và mô hình hồi quy được sử dụng để phân tích số liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy 3 rủi ro được quan tâm nhiều nhất là chất lượng giống tôm không ổn định, độ mặn không ổn định và chất lượng giống lúa không ổn định. Ba biện pháp quản lý rủi ro được đánh giá hiệu quả nhất là chọn kỹ con giống trước khi mua, chỉ mua con giống tốt; thường xuyên kiểm tra độ pH của ao nuôi; chọn mua giống từ những nơi uy tín. Kết quả phân tích hồi quy đa biến còn cho thấy giới tính, kinh nghiệm, trình độ học vấn, diện tích và tư vấn kĩ thuật có tác động đến nhận thức về rủi ro và hiệu quả các biện pháp quản lý rủi ro.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Ngọc Sơn, Lê Diệu Linh, Nguyễn Ngọc Hoàng Kim, Võ Thị Thanh Thanh và Phạm Thị Ánh Ngọc, 2020. Phân tích nhận thức rủi ro và các biện pháp quản lý rủi ro trong mô hình lúa-tôm tại tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(5D): 227-235.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...