Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 78-86
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/04/2020

Ngày nhận bài sửa: 15/06/2020

Ngày duyệt đăng: 28/10/2020

 

Title:

Morphogical and genetic characteristics of three species of Mimosa genus

Từ khóa:

Di truyền, đặc điểm hình thái, ITS, matK, Mimosa

Keywords:

Genetic relationship, ITS, matK, Mimosa, morphological characteristics

ABSTRACT

Mimosa is a large genus of about 400 species of herbs and shrubs belonging to the Fabaceae family (Leguminosae). Many common species of this genus were reported with several important biological activities including antibacterial, antifungal, anti-inflammation and antioxidant. This study is aimed to investigate morphological characteristics and genetic relationships among 3 species of Mimosa genus: Mimosa pudica, Mimosa pigra and Mimosa diplotricha. In this context, morphological characteristics indicated the similarities and differences of stems, leaves, flowers and fruits. It is also showed that all of three species have some typical traits of Mimosa genus such as stem with thorns, touched- sensitive leaves, light pink flowers and flowers are grouped into fluffy globular clusters. Individual characteristics of each species recorded show differences such as leaves, stems, flowers and fruits in size, color and shape. This study combined the morphological report with DNA barcoding data to improve the data. Phylogeny indicated that Mimosa pigra and Mimosa diplotricha are close relationship rather than Mimosa pudica basied on ITS marker and matK sequences analysis.

TÓM TẮT

Mimosa là một chi lớn gồm khoảng 400 loài thảo mộc và cây bụi thuộc họ Fabaceae (Leguminosae). Nhiều loài phổ biến của chi này đã được báo cáo với một số hoạt động sinh học quan trọng bao gồm kháng khuẩn, kháng nấm, chống viêm và chống oxy hóa. Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát đặc điểm hình thái và mối quan hệ di truyền của 3 loài thuộc chi Mimosa: mắc cỡ (Mimosa pudica), mai dương (Mimosa pigra) và trinh nữ móc (Mimosa diplotricha). Trong nghiên cứu này, đặc điểm hình thái cho thấy sự giống nhau và khác nhau về đặc điểm thân, lá, hoa và quả. Nó cũng cho thấy rằng cả ba loài đều có một số đặc điểm chung của chi Mimosa như thân có gai, lá nhạy cảm, hoa màu hồng nhạt và hoa được nhóm lại thành cụm hình cầu mịn. Đặc điểm riêng của từng loài được ghi nhận cho thấy sự khác biệt như lá, thân, hoa và trái về kích thước, màu sắc và hình dạng. Nghiên cứu đã kết hợp báo cáo hình thái học với các kỹ thuật sinh học phân tử để cải thiện độ tin cậy của kết quả. Giản đồ phát sinh chủng loại chỉ ra rằng mai dương (Mimosa pigra) và trinh nữ móc (Mimosa diplotricha) có mối quan hệ chặt chẽ hơn là mắc cỡ (Mimosa pudica) dựa trên phân tích trình tự ITS và matK.

Trích dẫn: Đỗ Thị Huỳnh Mai, Huỳnh Ngọc Hơn, Trần Gia Huy, Nguyễn Huỳnh Bích Liễu, Trần Thanh Mến và Đỗ Tấn Khang, 2020. Đặc điểm hình thái và di truyền của ba loài thuộc chi trinh nữ (Mimosa). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(5B): 78-86.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...