Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 236-245
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/05/2020

Ngày nhận bài sửa: 09/09/2020

Ngày duyệt đăng: 28/10/2020

 

Title:

Factors affecting the quality of Tai Nguyen rice under the supply chain

Từ khóa:

Chuỗi cung ứng, lúa gạo Tài Nguyên, quản lý chất lượng

Keywords:

Quality management, supply chain, Tai Nguyen rice

ABSTRACT

The study aims to identify causes of the decline in the quality of the current Tai Nguyen rice compared to the one produced fore 2009 and factors affecting the quality of TN rice in all stages of the supply chain: production, processing and distribution. Qualitative and quantitative methods based on 567  sample observations were interviewed including chain actors, stakeholders and experts. Analytical methods were used such as applying the Just-in-time management model in agriculture to calculate the idle time in the supply chain and regression analysis. The results show that factors affecting the quality of TN rice include rehabilitated TN seed, source of brackish water, use of Bonsai (containing Paclobutrazol) and more nitrogen fertilizer. Factors in the preservation and processing stages consist of drying technology, milling technology and equipment inventory, paddy preservation time before drying and rice storage time after milling. In the distribution stage, mixing of inferior quality rice, time of rice preservation and distribution, and rice price are the factors that affect the quality of TN rice.

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện nhằm xác định nguyên nhân suy giảm chất lượng lúa gạo Tài Nguyên (TN)  hiện nay so với trước năm 2009 và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lúa gạo TN trong tất cả các khâu của chuỗi cung ứng. Nghiên cứu định tính và định lượng dựa trên 567 quan sát được phỏng vấn bao gồm các tác nhân trong chuỗi, các bên liên quan và các chuyên gia. Các phương pháp phân tích được sử dụng như ứng dụng mô hình quản lý just-in-time trong nông nghiệp để tính thời gian rỗi trong các khâu của chuỗi cung ứng và mô hình hồi quy. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố trong khâu sản xuất ảnh hưởng đến chất lượng lúa gạo TN bao gồm giống lúa TN đã phục tráng, nguồn nước lợ, sử dụng Bonsai (có thành phần Paclobutrazol) và bón phân đạm nhiều hơn. Các yếu tố: công nghệ sấy, công nghệ xay xát và kho tàng thiết bị, thời gian bảo quản lúa trước khi sấy và thời gian bảo quản gạo sau xay xát có khả năng làm thay đổi chất lượng lúa gạo TN trong khâu bảo quản chế biến. Trong khâu tiêu thụ, việc đấu trộn gạo chất lượng kém hơn, thời gian bảo quản và tiêu thụ gạo và giá bán là những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng gạo TN.

Trích dẫn: Tất Duyên Thư và Võ Thị Thanh Lộc, 2020. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lúa gạo tài nguyên  theo chuỗi cung ứng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(5D): 236-245.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...