Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 135-142
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 09/05/2020

Ngày nhận bài sửa: 05/07/2020

Ngày duyệt đăng: 28/10/2020

 

Title:

Isolation and selection of antagonistic bacteria Pseudomonas against Fusarium solani and Colletotrichum gloeosporioides under in vitro conditions

Từ khóa:

Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc., Fusarium solani (Mart.) Sacc., khả năng đối kháng, Pseudomonas, vi khuẩn kích thích cây trồng tăng trưởng

Keywords:

Colletotrichum gloeosporioides, antagonistic ability, Fusarium solani, Pseudomonas, plant growth promoting rhizobacteria

 

ABSTRACT

The results of isolation and purification showed that 56 rhizobacterial strains of Pseudomonas were collected. Among 56 purified strains of Pseudomonas, nine strains including VLND-0101, VLND-0301, VLND-0901, VLND-0501, VLND-1203, CTND-0301, CTND-0501, CTND-0104, CTND-0902 had high antagonistic efficacy to Fusarium, with the efficacy value at approximately 28.34-60.00%. Next, among nine Pseudomonas strains, four strains including VLND-1203, CTND-0301, CTND-0501, CTND-0902 highly antagonized against Colletotrichum, with efficacy at approximately 48.34-61.77%. Among four Pseudomonas strains, root length and shoot height of mungbean seedlings after treating CTND-0501 were highest, significantly different to other treatments. Besides, quantity of sideroots, fresh weight of root and shoot at 5 days after treating CTND-0501 statistically differed to others. Result of identification showed that the strain of CTND-0501 was Pseudomonas mosselii.

TÓM TẮT

Kết quả phân lập và làm thuần được 56 dòng vi khuẩn Pseudomonas. Trong 56 dòng Pseudomonas thuần, chín dòng VLND-0101, VLND-0301, VLND-0901, VLND-0501, VLND-1203, CTND-0301, CTND-0501, CTND-0104, CTND-0902 đối kháng mạnh với Fusarium, với hiệu suất đối kháng dao động từ 28,34 - 60,00%. Tiếp theo, trong chín dòng vi khuẩn Pseudomonas, bốn dòng vi khuẩn VLND-1203, CTND-0301, CTND-0501, CTND-0902 có khả năng đối kháng mạnh với nấm Colletotrichum, với hiệu suất đối kháng dao động từ 48,34 - 61,77%. Trong bốn dòng vi khuẩn Pseudomonas này, chiều dài rễ và chồi cây đậu xanh sau khi xử lý với dòng CTND-0501 là cao nhất, khác biệt có ý nghĩa so với các nghiệm thức còn lại. Bên cạnh đó, tổng số rễ phụ cây đậu xanh, khối lượng tươi của rễ và chồi ở 5 ngày sau xử lí của dòng CTND-0501 khác biệt có ý nghĩa so với các nghiệm thức xử lý còn lại. Kết quả định danh cho thấy dòng CTND- 0501 là loài Pseudomonas mosselii.

Trích dẫn: Trương Chí Hiền và Lê Thanh Toàn, 2020. Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn Pseudomonas có khả năng đối kháng in vitro với nấm Fusarium solaniColletotrichum gloeosporioides. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(5B): 135-142.

 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...