Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 57, Số 1 (2021) Trang: 45-50
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/12/2020
Ngày nhận bài sửa: 16/01/2021

Ngày duyệt đăng: 27/03/2021

 

Title:

Chemical constituents of the rhizomes of Kaempferia parviflora

Từ khóa:

Kaempferia  parviflora, methoxyflavone, ngải tím, thân rễ

Keywords:

Kaempferia parviflora, methoxyflavone, rhizomes

ABSTRACT

Five coumpounds including 5,7-dimethoxyflavone (1), 3,5,7-trimethoxyflavone (2), di-O-methylpinocembrin (3), bisdemethoxycurcumin (4),  aloe-emodin (5) were isolated from the n-hexane extract of Kaempferia parviflora rhizomes. Their structures were elucidated by ESI-MS, 1D & 2D-NMR spectra and compared their spectra with published data. Among them, compounds 4, 5 were reported for the first time from Kaempferia parviflora species.

TÓM TẮT

Năm hợp chất bao gồm 5,7-dimethoxyflavone (1), 3,5,7-trimethoxyflavone (2), di-O-methylpinocembrin (3), bisdemethoxycurcumin (4),  aloe-emodin (5) được phân lập từ dịch chiết n-hexane thân rễ Ngải tím Kaempferia parviflora (họ Gừng). Cấu trúc hóa học các hợp chất được xác định bằng các phương pháp phổ nghiệm kết hợp với so sánh cấu trúc với tài liệu tham khảo. Trong đó các hợp chất phân lập 4, 5 lần đầu tìm thấy trong loài Kaempferia parviflora

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...