Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 125-134
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 02/06/2020

Ngày nhận bài sửa: 11/07/2020

Ngày duyệt đăng: 28/10/2020

 

Title:

Study of suitable media for the fruiting body of medicinal mushroom Cordyceps militaris on host

Từ khóa:

Cordyceps militaris, đông trùng hạ thảo, môi trường, nhân nuôi nấm, vật chủ

Keywords:

Cordyceps militaris, host, media, medicinal mushroom.

ABSTRACT

Medicinal mushroom, Cordyceps militaris, an entomopathogenic fungus with medicinal and commercial values, is over-exploited, leading to scarcity in nature. The cultivation procedure of C. militaris on host under in vitro condition has been carried out successfully. The results showed that SDAY2 media was suitable for fast growing mycelium after 5 days of culture and large fruiting body size, very fine mycelium, cotton and reptile surface. Liquid medium CT1 showed that optimal fungal spore density after 11 days of culture, by injecting 2 mL of fungal liquid into the top of the pupal stage of Brihaspa astrostigmella, Rhynchophorus ferrugineus and Bombyx mori were highly effective, mycelium develops quickly and forms fruiting bodies, infection rate of C. militaris and Bombyx mori productivity the highest (> 95%; length 7.05 cm, diameter 2.31 mm and weight 0.32 g/fruit), cordycepin and adenosine content in the fruiting body dried to 5.25 mg/g and 0.71 mg/g, 6.1 mg/g and 0.52 mg/g, 5.34 mg/g and 0.58 mg/g respectively for Brihaspa astrostigmella, Rhynchophorus ferrugineus and Bombyx mori. These techniques can be applied to produce C. militaris mushroom on hosts to meet the market demand for current Cordyceps products.

TÓM TẮT

Nấm đông trùng hạ thảo, Cordyceps militaris là một loài nấm ký sinh trên côn trùng có giá trị dược liệu quý và thương mại rất cao nên bị khai thác quá mức dẫn đến khan hiếm ngoài tự nhiên. Nhân nuôi nấm C. militaris trên vật chủ trong điều kiện bán nhân tạo đã được nghiên cứu thành công. Kết quả nghiên cứu cho thấy nuôi cấy hệ sợi nấm C. militaris trên môi trường SDAY2 sau 5 ngày cho hệ sợi nấm ăn kín bề mặt môi trường, hệ sợi nấm rất mịn, bông và bò sát bề mặt môi trường. Môi trường lỏng CT1 cho mật độ bào tử nấm đạt tối ưu sau 11 ngày nhân nuôi; bằng kỹ thuật tiêm 2 mL dịch lỏng nấm vào đỉnh đầu giai đoạn nhộng của Brihaspa astrostigmella, Rhynchophorus ferrugineus và Bombyx mori đều đạt hiệu quả cao, hệ sợi nấm phát triển nhanh và hình thành quả thể, tỷ lệ nhiễm nấm C. militaris và năng suất trên Bombyx mori đạt cao nhất (> 95%; chiều dài quả thể 7,05 cm, đường kính 2,31 mm và khối lượng 0,32 g/quả thể), hàm lượng dược liệu cordycepin và adenosine trong quả thể sấy khô đạt 5,25 mg/g và 0,71 mg/g, 6,1 mg/g và 0,52 mg/g, 5,34 mg/g và 0,58 mg/g tương ứng cho Brihaspa astrostigmella, Rhynchophorus ferrugineus và Bombyx mori. Kỹ thuật này có thể ứng dụng để sản xuất nấm C. militaris trên vật chủ để đáp ứng nhu cầu thị trường về sản phẩm đông trùng hạ thảo hiện nay. 

Trích dẫn: Trần Thanh Thy và Lê Văn Vàng, 2020. Nghiên cứu môi trường thích hợp nhân nuôi nấm Cordyceps militaris trên vật chủ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(5B): 125-134.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...