Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 66-73
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 16/01/2020
Ngày nhận bài sửa: 22/04/2020

Ngày duyệt đăng: 11/05/2020

 

Title:

Effects of biological NPK-TE fertilizer on the yield and fruit quality of “xuong com vang” longan fruit (Euphoria longana L.) growing in Dystric Fluvisols soils in the Mekong Delta

Từ khóa:

Biostimulants, đất phù sa, humic và fulvic acid, nhãn xuồng cơm vàng và NPK-TE sinh học

Keywords:

Humic and fulvic acids, alluvial soil, biological NPK-TE fertilizer, biostimulants, and “xuong com vang” longan fruit

ABSTRACT

The objective of this study was to evaluate the effects of biological NPK-TE fertilizer on the yield and quality of “xuong com vang” longan fruit in the alluvial soil in Tien Giang province. The experiment five treatments included: (T1) fertilizer does 1.265N-715P2O5-1.265K2O (g/tree/year) as the control in which the urea fertilizer, (T2) 100%N of biological NPK-TE 25-10-5, (T3) 100%N of bioligical NPK-TE fertilizer 30-5-5, (T4) 80%N of biological NPK-TE 25-10-5, (T5) 80%N of biological NPK-TE 30-5-5 and there were three replicates for each treatment. The surveyed parameters included yield components, yield and fruit quality. The results showed that the reduction of 20%N as bioligical NPK-TE fertilizer did not significantly affect on the fruit quality and yield as compared to the control treatment.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của phân NPK-TE sinh học đến năng suất và chất lượng trái nhãn xuồng cơm vàng trên nền đất phù sa không bồi tại tỉnh Tiền Giang. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và 3 lặp lại gồm: (NT1) đối chứng bón phân đơn theo công thức 1.265N-715P2O5-1.265K2O (g/cây/năm), (NT2) bón 100% N dạng NPK-TE sinh học 25-10-5; (NT3) bón 100%N dạng NPK-TE sinh học 30-5-5, (NT4) bón 80%N dạng NPK-TE sinh học 25-10-5, và (NT5) bón 80%N dạng NPK-TE sinh học 30-5-5 theo liều lượng NPK nguyên chất của nghiệm thức đối chứng. Các chỉ tiêu theo dõi gồm thành phần năng suất, năng suất và chất lượng trái thời điểm thu hoạch. Kết quả thí nghiệm NPK-TE sinh học trên cây nhãn xuồng cơm vàng ở nhóm đất phù sa không bồi tại tỉnh Tiền Giang cho thấy, bón giảm 20%N của NPK-TE sinh học không ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng trái so với bón phân đơn-đối chứng.

Trích dẫn: Lê Công Nhất Phương, Đỗ Bá Tân, Lâm Văn Thông, Đoàn Thị Cẩm Hồng và Nguyễn Văn Khán, 2020. Hiệu quả của phân NPK-TE sinh học trên năng suất và chất lượng nhãn xuồng cơm vàng (Euphoria longana L.) trồng trên nền đất phù sa không bồi ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học đất): 66-73.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 138-144
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 74-81
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...