Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 138-144
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 16/01/2020
Ngày nhận bài sửa: 22/03/2020

Ngày duyệt đăng: 11/05/2020

 

Title:

Recent research and development trend of new fertilizers in agriculture

Từ khóa:

Chất có hoạt tính kích thích sinh học, phân bón bổ sung trung vi lượng, phân bón chậm phóng thích, phóng thích có kiểm soát và ổn định, phân bón hòa tan và phân bón lỏng

Keywords:

Biostimulants, micronutrients, secondary nutrients, slow and controlled fertilizers, stabilized and water-soluble or liquid fertilizers

ABSTRACT

There is a finite limit of arable land so that global food security depends on a focused effort to improve soil fertility and increase productivity of food crops and fertilizer plays a significant role. Therefore, the fertilizer industry has been developing fertilizer products to meet the range of site- and crop-specific conditions, enhancing nutrient management and minimize environmental impact. Four types of these fertilizers consist of: (1) Fertilizers supplemented with secondary nutrients (S, Ca, Mg) and micronutrients (e.g. Zn, B); (2) Stabilized, slow- and controlled release fertilizers; (3) Fertilizer products contains biostimulants; and (4) Soluble/liquid fertilizers (fertigation, foliar sprays). Along with that trends, Petroleum Vietnam Ca Mau Fertilizer Company successfully developed new bio-mineral fertilizer lines which increasing the nutrient use efficiency, crop development and yield, the such as N.Humate TE 35.7 (35% N; 7% Humic acid (C); 1000 ppm Zn; B 400 ppm), N.Humate TE 28.5 (28% N; 5% Humic acid (C); 1000 ppm Zn; B 400 ppm), Bio-Nitrogen TE (32% N; 5% Fulvic acid (C); 1.000 ppm Zn; B 400 ppm), NPK Biological TE 30-5-5 (30% N; 5% P2O5; 5% K2O; 2% HA; 2% FA; 200 ppm Zn; 100 ppm B).

TÓM TẮT

Đất trồng trọt có giới hạn, do vậy an ninh lương thực toàn cầu phụ thuộc vào nỗ lực tập trung để cải thiện độ phì nhiêu của đất và tăng năng suất của các loại cây lương thực, trong đó phân bón đóng vai trò chính. Ngành phân bón liên tục nghiên cứu và phát triển sản phẩm phân bón mới để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của các loại cây trồng và địa điểm chuyên biệt, tăng hiệu suất sử dụng dinh dưỡng và giảm thiểu tác động của môi trường, tập trung 4 nhóm chính bao gồm (1) Phân bón có tăng cường trung (Ca, Mg, S) và vi lượng (Zn, B) để đáp ứng tình trạng thiếu hụt các nguyên tố trung vi lượng của cây trồng ngày càng nhiều; (2) Phân bón chậm phóng thích và phóng thích có kiểm soát, phân bón có bổ sung chất ổn định đạm; (3) Phân bón có bổ sung các chất có hoạt tính sinh học và (4) Phân bón hòa tan hoàn toàn – phân bón lỏng cho bón tưới và phun qua lá. Cùng với xu thế đó công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã và đang nghiên cứu phát triển nhiều dòng phân bón mới giúp tăng hiệu quả sử dụng phân bón và tăng sinh trưởng, năng suất cây trồng, trong đó có dòng phân bón khoáng sinh học như N.Humate TE 35,7 (35% N; 7% Humic acid (C); 1.000 ppm Zn; B 400 ppm), N.Humate TE 28,5 (28% N; 5% Humic acid (C); 1.000 ppm Zn; B 400 ppm), Đạm sinh học TE (32% N; 5% Fulvic acid (C); 1.000 ppm Zn; B 400 ppm) và NPK TE Sinh học 30-5-5 (30% N; 5% P2O5; 5% K2O; 2% HA; 2% FA; 200 ppm Zn; 100 ppm B).

Trích dẫn: Lê Công Nhất Phương, Lâm Văn Thông và Văn Tiến Thanh, 2020. Xu hướng nghiên cứu phát triển phân bón mới trong nông nghiệp. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học đất): 138-144.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 66-73
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 74-81
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...