Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 182-190
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 19/06/2020

Ngày nhận bài sửa: 30/07/2020

Ngày duyệt đăng: 28/12/2020

 

Title:

Effects of vine pruning at 50 days after planting on the growth, tuberous yield and tuberous quality of three purple sweet potatoes (Ipomoea batatas (L.) Lam.) varieties

Từ khóa:

Chất lượng củ, khoai lang tím, kỹ thuật cắt dây, năng suất, sinh trưởng

Keywords:

Growth, sweet potato, tuber quality, tuber yield, vine pruning

ABSTRACT

The purpose of this work was to evaluate the effects of vine pruning at 50 days after planting on the growth, tuberous yield and tuberous quality of three purple sweet potato (PSP)(Ipomoea batatas (L.) Lam.) varieties. The experimental site was located at Thanh Trung commune, Binh Tan district, Vinh Long province. The experiment layout was randomized complete block design, in factorial arrangement. Factor A included three purple sweet potato varieties used in the experiment (HL491 from Vietnam, PSP Lord (Lord) and PSP Malaysia which were imported from Japan and Malaysia). Factor B related to the pruning technique included keeping the vine length or pruning the vine (remained 50-60 cm of vine length) at 50 days after planting. The experiment had four replications with 10 m2 for each relication. The results showed that maintaining the rest main vines about 50-60 cm after pruning at 50 days after planting could affect to the growth characteristics and increased the number of tuberous roots, total and commercial yields as well as some quality contents such as dry weight, starch and anthocyanins contents of three selected PSP varieties. The highest vine length and some yield components (number of roots, merchandise yields and total tubeous root yield) were recorded from PSP Malaysia., The number of branches, total leaves, the anthocyanins and flavonoids contents extracted from the tubers of HL491 variety were higher than those from  other varieties      

TÓM TẮT

Thí nghiệm được thực hiện nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật cắt dây tại thời điểm 50 ngày sau trồng đến sự sinh trưởng, năng suất cũng như chất lượng của ba giống khoai lang tím (Ipomoea batatas (L.) Lam). Đề tài được bố trí tại xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, thừa số hai nhân tố. Nhân tố (A) bao gồm: ba giống khoai lang tím (HL491 (địa phương), Lord và Malaysia. Nhân tố (B) bao gồm: cắt dây và không cắt dây, có hai mức độ là không cắt dây và cắt dây. Thí nghiệm có  4 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại là 10 m2.  Kết quả thí nghiệm cho thấy, việc cắt dây khoai lang tím vào lúc 50 ngày sau trồng và giữ phần thân chính còn lại khoảng 50-60 cm đã làm thay đổi một số chỉ tiêu sinh trưởng của dây khoai lang và giúp gia tăng số củ hình thành, tăng năng suất và một số chỉ tiêu phẩm chất củ như hàm lượng chất khô, tinh bột và anthocyanin trong thịt củ. Kết quả cho thấy, giống khoai lang tím Malaysia có chiều dài dây và các chỉ tiêu năng suất (tổng số củ, năng suất thương phẩm và năng suất tổng) cao hơn so với giống khoai lang tím HL491 và khoai lang tím Lord.  Giống khoai lang tím HL491 có số nhánh, số lá, hàm anthocyanin và flavonoid cao hơn hai giống còn lại.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Lan Anh Thư, Lê Văn Hòa và Phạm Thị Phương Thảo, 2020. Ảnh hưởng của kỹ thuật cắt dây tại thời điểm 50 ngày sau khi trồng đến đặc tính sinh trưởng, năng suất và chất lượng của ba giống khoai lang tím (Ipomoea batatas (L.) Lam.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(6B): 182-190.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...