Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 57, Số 1 (2021) Trang: 16-25
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 15/08/2020
Ngày nhận bài sửa: 01/10/2020

Ngày duyệt đăng: 27/03/2021

 

Title:

Effect of some environmental factors on phenol degradation capability of three yeast strains

Từ khóa:

NaCl, nấm men, phân hủy sinh học, phenol, yếu tố môi trường

Keywords:

Biodegradation, environmental factors, NaCl, phenol, yeast

ABSTRACT

Phenol, an aromatic organic compound with the molecular formula of C6H5OH, toxic to humans and all living things, is commonly found in waste water and sewage sludge. The study aimed at investigating the effect of some selected environmental factors on phenol degradation capability of three yeast strains isolated from the sediment samples of a pond collecting the wastewater from laboratories of College of Agriculture, Can Tho University. The investigation of the environmental factors including pH, temperature, salt concentration, protein source, and carbon source on degradation of phenol was carried out in the minimum salt medium containing 500 mg.L-1 phenol. The concentration of phenol in liquid medium was determined by colorimetric method with Folin - Clocalteu’s reagent at 758 nm. The results of the study showed that all three yeast isolates showed their high ability in phenol degradation under the following conditions including pH of the medium from 5 to 7, 30oC, and (NH4)2SO4 as nitrogen source for growing. They showed their high salinity tolerance up to to 1.5% NaCl. In short, the results indicated that these three yeast isolates have a high capacity in application to remediate phenol polluted soils and sediments. 

TÓM TẮT

Phenol là một hợp chất hữu cơ thơm có công thức phân tử C6H5OH, có tính độc hại cho con người và động vật, thường được tìm thấy trong nước thải và bùn cống rãnh. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường lên khả năng phân hủy phenol của ba dòng nấm men phân lập từ mẫu đất bùn đáy ao ở khu xả nước thải từ phòng thí nghiệm thuộc Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ. Việc khảo sát các yếu tố môi trường gồm pH, nhiệt độ, nồng độ muối, nguồn đạm và nguồn carbon được thực hiện trong môi trường khoáng tối thiểu lỏng bổ sung 500 mg.L-1 phenol. Nồng độ phenol trong môi trường nuôi cấy lỏng được xác định bằng phương pháp so màu với thuốc thử Folin – Clocalteu’s ở bước sóng 758 nm. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả ba dòng nấm men phân lập có khả năng phân hủy rất tốt phenol ở điều kiện môi trường pH từ 5 đến 7, khả năng chịu mặn lên đến 1,5% NaCl, nhiệt độ 30oC và nguồn đạm (NH4)2SO4. Tóm lại, kết quả cho thấy ba dòng nấm men thử nghiệm có tiềm năng ứng dụng cao trong việc xử lý đất và trầm tích ô nhiễm với phenol.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...