Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 57, Số 1 (2021) Trang: 132-142
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/08/2020

Ngày nhận bài sửa: 31/10/2020

Ngày duyệt đăng: 27/02/2021

 

Title:

Isolation and selection of bacteria from various fermented cereal grains being capable of  antifungal activity against Rhizoctonia solani on chilli (capsicum annuum L.) in vitro condition

Từ khóa:

Bacillus velezensis, chết gục cây con, hạt ngũ cốc, hoạt tính chống nấm, Rhizoctonia solani

Keywords:

Antagonistic, Bacillus velezensis, cereal grain, damping-off, Rhizoctonia solani

ABSTRACT

The study was to find out strains of bacteria isolated from fermented cereal grains, including rice, corn, soybean and sesame, on De Man, Rogosa and Sharpe (MRS) agar medium capable of antagonistic ability to Rhizoctonia solani fungus causing damping-off on chilli seedlings (Capsicum annuum L.). The capability of bacterial isolates against pathogenic fungus was investigated on PDA medium with 4 different experimental conditions including: (1) antagonistic bacteria and pathogenic fungus were inoculated simultaneously, (2) using extracellular fluids of antagonistic bacteria, (3) pathogenic fungus was inoculated 24 hours ahead, and (4) antagonistic bacteria were inoculated 24 hours ahead. The results showed that a total of 33 bacterial isolates were obtained from 4 cereal grains, including 11 strains from rice, 14 strains from corn, 4 strains from soybean, and 4 strains from sesame. Among bacterial isolates, the three strains M2, M3 and G5 had the greatest antagonistic performance with the mycelium growth of the R. solani fungus. The isolate G5 showed the greatest antagonistic effectivness under the conditions of which this strain was inoculated 24 hours before Rhizoctonia solani fungus. The strain of bacteria G5 was identified as Bacillus velezensis. G5 by sequencing the 16S-rRNA gene (primers 27F-1492R). The results allow to conclude that fermented cereal grains, particularly fermented rice grains, contain microbial sources of Bacillus spp. being capable of bio-controlling the damping-off on chilli seedlings.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm tìm ra dòng vi khuẩn đối kháng tốt với nấm Rhizoctonia solani gây bệnh chết gục cây con trên ớt được phân lập từ 4 hạt ngũ cốc gồm gạo, bắp, đậu nành và mè lên men trên môi trường De Man, Rogosa and Sharpe (MRS) agar. Thí nghiệm khảo sát khả năng đối kháng được thực hiện trên môi trường PDA với 4 phương pháp bố trí gồm: (1) vi khuẩn đối kháng và nấm bệnh được đặt vào đĩa Petri cùng lúc; (2) sử dụng dịch ngoại bào của vi khuẩn; (3) nấm được đặt trước vi khuẩn 24 giờ và (4) vi khuẩn được đặt trước nấm 24 giờ. Tổng cộng 33 dòng vi khuẩn được phân lập từ 4 loại hạt ngũ cốc với 11, 14, 4 và 4 dòng lần lượt từ gạo, bắp, đậu nành và mè, trong đó 3 dòng vi khuẩn M2, M3 và G5 có hiệu suất đối kháng tốt với khuẩn ty nấm R. solani. Ngoài ra, dòng G5 thể hiện hiệu suất đối kháng với nấm R. solani tốt nhất khi vi khuẩn được đặt trước nấm 24 giờ. Kết quả giải trình tự đoạn gen 16S-rRNA (với cặp mồi 27F-1492R) của dòng G5 cho thấy thuộc loài Bacillus velezensis G5. Tóm lại, có thể thấy rằng hạt gạo lên men có chứa nguồn vi khuẩn Bacillus spp. có khả năng ức chế tốt nấm R. solani gây bệnh chết gục cây con trên ớt.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...