Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 57, Số 1 (2021) Trang: 99-106
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/08/2020

Ngày nhận bài sửa: 21/11/2020

Ngày duyệt đăng: 27/02/2021

 

Title:

Evaluating inhibitory activity of cinnamon essential oil (Cinnamomum verum) on fruit-rotting fungi

Từ khóa:

Cinnamomum verum, kháng nấm, nấm gây thối trái, tinh dầu quế

Keywords:

Antifungal, cinnamon essential oil, Cinnamomum verum, fungi causing fruit rot

ABSTRACT

This study was conducted to assess the inhibitory activity of cinnamon essential oil (Cinnamomum verum) on rotten pathogenic moulds isolated from strawberries, papaya, plums, and mangoes. Fungal strains were isolated on PDA and identified through colonial morphology, mycelia, spores, and ITS sequence. The antifungal activity of cinnamon essential oil was observed by agar disk diffusion method and dilution microbroth. The results revealed that four pathogenic fungi causing fruit rot include two fungal strains of  Fusarium sp., one strain of Lasiodiplodia sp., and a strain of Diaporthe sp. Cinnamon essential oil completely inhibited the growth of mycelium of four fungal strains at the concentration of 0.4 µL/mL by diffusing the essential oil in agar and completely prevent the germination of spores two strain Fusarium sp. by the dilution microbroth method. The MIC of essential oil with four isolated by diffusion method is 0.3 - 0.4 µL/mL and by dilution microbroth method is 0.4 µL/mL for TB1 and 0.2 µL/mL for the TB2. The MFC of essential oils is 0.3 - 0.6 µL/mL.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu đánh giá hoạt tính ức chế của tinh dầu quế (Cinnamomum verum) đối với các dòng nấm mốc gây thối được phân lập từ trái dâu tây, đu đủ, mận và xoài. Các dòng nấm được phân lập trên môi trường PDA, định danh thông qua hình thái khuẩn lạc, sợi nấm, bào tử và trình tự ITS. Hoạt tính kháng nấm của tinh dầu quế được đánh giá bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch và phương pháp vi lỏng. Kết quả cho thấy bốn dòng nấm mốc gây thối trái bao gồm hai dòng nấm Fusarium sp., một dòng nấm Lasiodiplodia sp. và một dòng nấm Diaporthe sp. Tinh dầu quế ức chế hoàn toàn sự tăng sinh sợi nấm của bốn dòng nấm ở nồng độ 0,4 µL/mL bằng phương pháp khuếch tán môi trường thạch và ngăn chặn hoàn toàn bào tử nấm nảy mầm của hai dòng Fusarium sp. bằng phương pháp vi lỏng với cùng nồng độ. Giá trị MIC của tinh dầu đối với 4 dòng nấm bằng phương pháp khuêch tán đĩa thạch là 0,3 – 0,4 µL/mL và bằng phương pháp vi lỏng là 0,4 µL/mL với dòng TB1 và 0,2 µL/mL với dòng TB2. Giá trị MFC của tinh dầu là 0,3 – 0,6 µL/mL đối với các dòng nấm thông qua phương pháp khuếch tán đĩa thạch và bằng phương pháp vi lỏng là 0,2 - 0,4 µL/mL.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...