Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 57, Số 1 (2021) Trang: 75-84
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 26/08/2020
Ngày nhận bài sửa: 29/09/2020

Ngày duyệt đăng: 27/03/2021

 

Title:

Constructing neutrosophic soft topological space on new operations

Từ khóa:

Tập mềm trung tính, không gian tôpô mềm trung tính

Keywords:

Neutrosophic soft set, neutrosophic soft topological space

ABSTRACT

The main goal of this paper is to construct the neutrosophic soft topogical space by giving new operations on neutrosophic soft set. The author has changed the operations constructed in the research of Ozturk and et al. (2019) based on original definitions: fuzzy sets, soft sets, neutrosophic soft sets. Then, we have checked the properties and propositions of these operations. Finally, we want to clarify new constructed operations keep the relationship of neutrosophic soft topological space and component topogical spaces: fuzzy topogical space, fuzzy soft topogical space.

TÓM TẮT

Mục tiêu chính của bài viết này là xây dựng không gian tôpô trên tập mềm trung tính bằng cách đưa ra các phép toán mới. Bài viết thay thế các phép toán đã đưa ra trong nghiên cứu của Ozturk et al. (2019). bằng các phép toán mới trên nền các định nghĩa gốc về tập mờ, tập mềm, tập mềm trung tính. Từ đó, chúng tôi kiểm tra lại các tính chất và định lý của các phép toán này. Cuối cùng, bài viết cũng muốn chứng tỏ các phép toán này đảm bảo việc giữ mối liên hệ giữa không gian tôpô mềm trung tính và các không gian tôpô thành phần: không gian tôpô mờ, không gian tôpô mềm mờ.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...