Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 57, Số 1 (2021) Trang: 202-209
Tác giả: Kiều Thanh Uyên
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 31/08/2020

Ngày nhận bài sửa: 28/10/2020

Ngày duyệt đăng: 27/02/2021

 

Title:

Vietnamese New Poetry Movement in the modernizing context of East Asian poetry in the first half of the twentieth century

Từ khóa:

Bối cảnh hiện đại hóa, thơ ca Đông Á, Thơ mới Việt Nam

Keywords:

East Asian poetry, modernizing context, Vietnamese New Poetry Moveme

ABSTRACT

The Vietnamese New Poetry Movement is one of the outstanding achievements of the modernization of Vietnamese literature in the first half of the twentieth century. Moreover, the New Poetry movement has contributed to bringing Vietnamese literature out of regional influence and catching up with the world literature trend. This paper mainly points out and analyzes the characteristics and nature of the Vietnamese New Poetry movement from the context of modernizing East Asian poetry.

TÓM TẮT

Phong trào Thơ mới là một trong những thành tựu nổi bật của quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX. Hơn nữa, phong trào Thơ mới còn góp phần đưa văn học Việt Nam bước ra khỏi tầm ảnh hưởng khu vực và bắt kịp xu thế văn học thế giới. Bài viết này chủ yếu chỉ ra và phân tích đặc điểm cũng như tính chất của phong trào Thơ mới Việt Nam nhìn từ bối cảnh hiện đại hóa thơ ca Đông Á.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...