Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 57, Số 1 (2021) Trang: 217-226
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 31/08/2020

Ngày nhận bài sửa: 16/11/2020

Ngày duyệt đăng: 27/02/2021

 

Title:

The short stories of the Mekong Delta in the first ten years of 21st century - Looking from the mission of revolutionary and expression art

Từ khóa:

Đề tài, nghệ thuật, nhà văn, truyện ngắn Đồng bằng sông Cửu Long, văn hóa

Keywords:

Subject, art, writer, short stories of the Mekong Delta, culture

ABSTRACT

Short stories in the Mekong Delta in the first ten years of the twenty-first century has a rich and diverse appearance. Writers are always conscious of renewing artistic thinking, innovating the mode of expression, and revealing their creative personality. In addition to the writers who left their mark in the previous period, at this stage, more writers appeared and they soon asserted their position on the literature with valuable works. They are interested in many topics about daily life, human condition, nature and culture in the South West. The variety of themes that reflect and are unique about the arts have given the Mekong Delta short has own unique appearance. This article is aimed to exploit a number of themes and some artistic features from a genre perspective.

TÓM TẮT

Truyện ngắn Đồng bằng sông Cửu Long mười năm đầu thế kỷ XXI có một diện mạo phong phú, đa dạng. Các nhà văn luôn có ý thức đổi mới tư duy nghệ thuật, đổi mới phương thức thể hiện, bộc lộ được cá tính, sáng tạo. Bên cạnh những nhà văn đã để lại dấu ấn từ giai đoạn trước, ở giai đoạn này xuất hiện thêm nhiều nhà văn và họ sớm khẳng định được vị trí của mình trên văn đàn bằng các tác phẩm giá trị. Họ quan tâm đến nhiều mảng đề tài về cuộc sống đời thường; thân phận con người; thiên nhiên, văn hóa miền Tây Nam Bộ. Sự đa dạng trong đề tài phản ánh và và đặc sắc về nghệ thuật đã tạo cho truyện ngắn Đồng bằng sông Cửu Long có một diện mạo riêng. Trong bài viết này, một số mảng đề tài và một số đặc điểm nghệ thuật được khai thác dưới góc nhìn thể loại.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...