Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 57, Số 1 (2021) Trang: 35-44
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 11/09/2020
Ngày nhận bài sửa: 27/10/2020

Ngày duyệt đăng: 27/03/2021

 

Title:

Isolation and selection of bacteria capable of degrading and performing chemotaxis towards lubricating oil

Từ khóa:

Dầu nhớt, hóa hướng động, khoáng hóa, phân lập, vi khuẩn

Keywords:

Bacteria, chemotaxis, isolation, lubricating oil, mineralization

ABSTRACT

Lubricating oil are petroleum-based hydrocarbons that are widely used to lubricate machines, equipments, tools and engines. In soils, lubricating oil is mobile and can reach the water bodies hence affecting human health. This study aimed at isolating and selecting indigenous bacteria capable of mineralizing and performing chemotaxis towards lubricating oil. From the 3 lubricating oil contaminated soil samples collected in Can Tho city, 43 bacterial isolates able to grow on minimal medium supplemented with lubricating oil (1% v/v) as the only carbon source for bacterial growth were isolated. Among these, 27 isolates were Gram-negative bacteria and 16 isolates were Gram-positive bacteria. All isolates were able to grow on minimal medium with Tween 80 (1% v/v) addition. Three out of 43 isolates including GS20, GS21, and GS38 produced their biomass faster than the others. After 3 days of inoculating in minimal medium with lubricating oil added (2% v/v), GS20 showed its highest lubricating oil mineralization, via CO2 evolved, with the efficiency of 93.4% significantly different (p < 0.05) from GS21 and GS38 that showed 72.9% and 54.9% of CO2 production, respectively. Chemotaxis test of the 3 isolates indicated that only GS38 performed chemotaxis activity towards lubricating oil.

TÓM TẮT

Dầu nhớt là hỗn hợp gồm nhiều hydrocarbon được sử dụng rộng rãi để bôi trơn máy móc, thiết bị và động cơ của phương tiện giao thông. Khi thấm vào đất, dầu nhớt có thể di chuyển vào nguồn nước từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân lập và tuyển chọn các dòng vi khuẩn bản địa có khả năng khoáng hóa và hóa hướng động theo dầu nhớt. Từ ba mẫu đất nhiễm dầu nhớt thu ở nội ô Thành phố Cần Thơ, 43 dòng vi khuẩn (gồm 27 dòng Gram âm và 16 dòng Gram dương) phát triển trong môi trường khoáng tối thiểu có bổ sung dầu nhớt (1% v/v) đã được phân lập. Các dòng vi khuẩn đều có khả năng sinh trưởng trong môi trường khoáng tối thiểu có bổ sung Tween 80 (1% v/v), trong đó, 3 dòng GS20, GS21 và GS38 có khả năng phát triển mật số nhanh hơn so với các dòng vi khuẩn khác. Sau 3 ngày nuôi cấy trong môi trường khoáng tối thiểu bổ sung dầu nhớt (2% v/v), dòng GS20 có khả năng khoáng hóa dầu nhớt tạo ra khí CO2cao nhất, đạt hiệu suất sinh khí CO2 là 93,4%, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với dòng GS21 và GS38 với hiệu suất tích lũy CO2 lần lượt là 72,9% và 54,9%. Kết quả khảo sát khả năng hóa hướng động của 3 dòng vi khuẩn GS20, GS21 và GS38 cho thấy chỉ có dòng GS38 có khả năng hóa hướng động theo dầu nhớt.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...