Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 72-80
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/03/2020
Ngày nhận bài sửa: 13/04/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

Applying the 5E instructional design model in teaching  chapter “gas” in Physics 10 to develop students’ competences

Từ khóa:

Chất khí, học sinh phổ thông, mô hình dạy học 5E, phát triển năng lực

Keywords:

5E teaching cycle, competency-based learning high school students, ga

ABSTRACT

The research is to build some Physics teaching processes based on 5E teaching cycle to develop high school students’ competences throughout teaching Chapter “Gas” in Physics grade 10 that contributing to the educational objectives to develop learner’s capacity of Vietnamese new curriculum (MOET, 2018). Base on 5E teaching cycle, we build successfully a teaching process for chapter “Gas” in Physics grade 10. More clearly, our new method is used for high school students throughout an experimental session. As a result, we recognize that their learning skill is developed significantly.

TÓM TẮT

Bài viết đề cập nghiên cứu xây dựng tiến trình dạy học Vật lí theo mô hình 5E nhằm phát triển năng lực cho học sinh phổ thông thông qua dạy học chương Chất khí ở môn Vật lí lớp 10, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giáo dục theo định hướng phát triển năng lực người học của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Dựa trên mô hình dạy học 5E, bài báo xây dựng thành công một quy trình giảng dạy cho chương “Chất khí” Vật lí 10. Cụ thể, phương pháp mới của được sử dụng cho học sinh trung học trong các giờ thực nghiệm. Kết quả cho thấy rằng kỹ năng học tập của học sinh được phát triển đáng kể.

Trích dẫn: Nguyễn Đăng Thuấn và Nguyễn Hoàng Phúc, 2020. Ứng dụng mô hình 5E vào dạy học chương “Chất khí” Vật lý 10 theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học tự nhiên)(1): 72-80.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...