Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 81-89
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/03/2020
Ngày nhận bài sửa: 20/03/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

A combined genetic algorithm and steepest descent method to determine the depths of sedimentary basins by 2-D gravity anomalies

Từ khóa:

Bài toán ngược trọng lực, bồn trầm tích, phương pháp giảm dốc nhất, thuật giải di truyền

Keywords:

Genetic algorithm, inverse gravity problem, sedimentary basin, steepest descent method

 

ABSTRACT

A combined genetic algorithm and steepest descent method (GA-SD) is applied to determine the thickness of a 2-D sedimentary basin whose density contrast varies with depth as a parabolic function. The steepest descent’s an initial model was the best individual in the population obtained after evolutionary generations of the genetic algorithm (GA); then, the steepest descent method (SD) is applied to find a solution based on the minimum of the objective function. Firstly, it was tested on a synthetic model; then, it was applied on An Giang and Bac Lieu gravity anomalies in the Mekong Delta. The computed depths agree well with the results of the previous studies.

TÓM TẮT

Thuật giải di truyền kết hợp phương pháp giảm dốc nhất để tính bề dày bồn trầm tích 2-D với mô hình là tập hợp những tấm hình chữ nhật thẳng đứng có hiệu mật độ thay đổi theo độ sâu là hàm parabol. Lời giải ban đầu của phương pháp giảm dốc nhất là cá thể tốt nhất trong quần thể có được sau những thế hệ tiến hóa của thuật giải di truyền; từ đó, phương pháp giảm dốc nhất tìm lời giải bài toán bằng cách cực tiểu hàm mục tiêu. Phương pháp đề xuất được kiểm tra trên mô hình; sau đó, dùng để tính bề dày bồn trầm tích 2-D trên 2 tuyến đo dị thường trọng lực An Giang và Bạc Liêu trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả độ sâu tính toán bằng phương pháp đưa ra phù hợp với kết quả phân tích trước đây.

Trích dẫn: Lương Phước Toàn, 2020. Kết hợp giữa thuật toán di truyền và phương pháp giảm dốc nhất để xác định độ sâu bồn trầm tích từ dị thường trọng lực 2-D. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học tự nhiên)(1): 81-89.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...