Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 90-97
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/03/2020
Ngày nhận bài sửa: 25/03/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

Image reconstruction in single-shot coherent diffractive imaging using partially coherent X-ray beams with convolutional approach

Từ khóa:

Phương pháp chụp ảnh nhiễu xạ sử dụng tia X kết hợp, thuật toán phục hồi ảnh, tính chất kết hợp

Keywords:

Coherent X-ray diffractive imaging, phase retrieval algorithm, coherence properties

ABSTRACT

This research is aimed to investigate the ability of the convolutional algorithm to reconstruct the image of sample in coherent diffractive imaging using partially coherent X-ray beams. This work is performed using different degrees of coherence for the illuminating wavefield and different types of sample. The obtained results in this research allow to explore the ability to apply the convolutional algorithm in single-shot coherent diffractive imaging using partially coherent X-ray beams.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát khả năng phục hồi ảnh của thuật toán tích chập trong phương pháp chụp ảnh nhiễu xạ sử dụng tia X kết hợp không hoàn toàn. Nghiên cứu được thực hiện bằng việc sử dụng chùm tia X tới với các mức độ kết hợp khác nhau và các loại mẫu khác nhau nhằm khảo sát khả năng phục hồi ảnh của thuật toán tích chập ở những điều kiện khác nhau. Kết quả đạt được trong nghiên cứu này cho phép đánh giá khả năng áp dụng của thuật toán tích chập trong phương pháp chụp ảnh nhiễu xạ sử dụng tia X kết hợp không hoàn toàn.

Trích dẫn: Trần Nhân Giang, Nguyễn Tấn Được, Nguyễn Thị Mỹ Lệ và Bùi Hoàng Minh, 2020. Khảo sát khả năng phục hồi ảnh của thuật toán tích chập trong phương pháp chụp ảnh nhiễu xạ sử dụng chùm tia X kết hợp không hoàn toàn. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học tự nhiên)(1): 90-97.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...