Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 134-140
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/03/2020
Ngày nhận bài sửa: 15/05/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

Using Gaussian functions to describe the probability density function of multiple scattering angle

Từ khóa:

Gaussian distribution, g4beamline, Kullback-Leibler, multiple scattering

Keywords:

Gaussian, g4beamline, Kullback-Leibler, tán xạ nhiều lần

ABSTRACT

Multiple scattering is being considered as a main reason of leading to statistical errors in position finding of incoming particles. A probability density function (PDF) of multiple scattering angles plays an important role in track-fitting of high energy physics experiments. Nowadays, the track-fitting codes in high energy physics experiments with Gaussian-PDF of multiple scattering angles are being used. That makes many errors in the track-fitting. In order to understand deeply about multiple scattering angle distribution, in this article, interaction between particles and material to estimate the PDF of the multiple scattering angles by using g4beamline simulation code was done. Base on calculation c2 and Kullback-Leibler distance, number of Gaussian functions to describe the PDF was determined.

TÓM TẮT

Tán xạ nhiều lần được xem là nguyên nhân chính dẫn đến các sai số trong việc xác định vị trí của các hạt tới trong thực nghiệm. Hàm phân bố mật độ xác suất của góc tán xạ nhiều lần đóng vai trò quan trọng trong quá trình làm khớp các số liệu thực nghiệm. Hiện nay, nhiều công trình vẫn đang sử dụng hàm phân bố mật độ xác suất của góc tán xạ nhiều lần tuân theo phân bố Gauss. Điều này dẫn đến các sai số trong quá trình làm khớp. Để xác định hàm phân bố mật độ xác suất của góc tán xạ nhiều lần, trong bài báo này, mô phỏng tương tác của hạt tới để đạt được phân bố của góc tán xạ bằng chương trình g4beamline đã được tiến hành và dựa vào các tính toán c2 và hệ số Kullback-Leibler để xác định số hàm Gauss có thể được áp dụng để miêu tả hàm mật độ xác suất.

Trích dẫn: Nguyễn Duy Thông, 2020. Sử dụng các hàm phân bố Gauss để miêu tả hàm phân bố mật độ xác suất của tán xạ nhiều lần. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học tự nhiên)(1): 134-140.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...