Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 33-40
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/03/2020
Ngày nhận bài sửa: 31/03/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

A study of fabrication of berberine nanoparticles by roll milling method and their ability to inhibit cancer cell lines

Từ khóa:

Hạt nano berberin, Hep G2, kháng ung thư, MCF-7, nghiền quay

Keywords:

Antitumor, berberine nanoparticles, Hep G2, MCF-7, roll milling

ABSTRACT

Berberine (BBr), a natural isoquinoline alkaloid, has pharmacological activities such as anti-inflammatory, analgesic, antimicrobial and antitumor effects. However, the low bioavailability of BBr has restricted its applications. This study is aimed to fabricate berberine nanoparticles by roll milling method to enhance their bioavailability and study their anticancer activities. For the characterization of berberine nanoparticles, Field Emission Scanning Electron Microscopy (FE-SEM), Transmission Electron Microscopy (TEM), Dynamic Light Scattering (DLS), X-ray Diffraction (XRD) and Ultraviolet – visible spectroscopy (UV-Vis) were employed. The results showed that berberine nanoparticles average diameters were 60 nm after 120 hours roll milling with the support of Zirconia beads. Cytotoxicity assessments indicated that Nano BBr inhibited breast cancer (MCF-7) and hepatic cancer (Hep G2) cells growth.

TÓM TẮT

Berberine (BBr) là một alkaloid khung cấu trúc isoquinoline có nguồn gốc tự nhiên, có nhiều tính chất như kháng viêm, giảm đau, kháng khuẩn và kháng ung thư. Tuy nhiên, do có độ sinh khả dụng thấp nên việc ứng dụng BBr vẫn còn hạn chế. Nghiên cứu thực hiện nhằm chế tạo vật liệu nano BBr bằng phương pháp nghiền quay để tăng độ sinh khả dụng và thử nghiệm khả năng kháng ung thư. Tính chất vật liệu nano BBr được khảo sát bằng các phương pháp FE-SEM, TEM, DLS và XRD, kết quả cho thấy hạt nano BBr có kích thước trung bình khoảng 60 nm sau 120 giờ nghiền quay với sự hỗ trợ của bi zirconia. Vật liệu nano BBr cho thấy khả năng ức chế tăng sinh ở hai dòng tế bào ung thư vú (MCF-7) và gan (Hep G2).

Trích dẫn: Đỗ Thanh Sinh, Võ Nhị Kiều, Phạm Đặng Phương Dung, Nguyễn Hữu Tuyển, Ngô Võ Kế Thành và Mai Ngọc Tuấn Anh, 2020. Chế tạo vật liệu nano berberine bằng phương pháp nghiền quay và khảo sát khả năng ức chế tăng sinh tế bào ung thư. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học tự nhiên)(2): 33-40.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...