Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 67-71
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/03/2020
Ngày nhận bài sửa: 24/04/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

Effects of some factors on growth of Dendrobium lituiflorum Lindl.  in ventilation culture condition

Từ khóa:

Dendrobium lituiflorum, hàm lượng khoáng, sucrose, thuần dưỡng, vi nhân giống

Keywords:

Acclimatization, Dendrobium lituiflorum, micropropagation, mineral medium strength, sucrose

ABSTRACT

Dendrobium lituiflorum Lindl. is endemic, rare and threatened Vietnam orchids. Therefore, in order to meet the demand for a large scale production, a good propagation technique of high quality D. lituiflorum transplants is essential. In this study, the effects of sucrose concentration (0, 5, 10, 15, 20 g/L), mineral medium strength (MS, ½MS, ¼MS) on the development of shoots, roots, ex vitro planlets in shoot ventilation culture of D. lituiflorum were evaluated. The highest number of roots and ex vitro plantlet survival was observed on ½MS and ¼MS medium. Increasing numbers of shoot and root were observed in high sucrose-containing medium. However the highest survival rate was observed in ½MS medium supplemented with 10g/L sucrose (70%). This study suggests that sucrose concentration, mineral medium strength is key factors to increase plantlet survival during acclimatization.

TÓM TẮT

Hoàng thảo kèn (Dendrobium lituiflorum Lindl.) là loài lan rừng đặc hữu và quý hiếm của Việt Nam. Trong mục tiêu cung cấp cây giống số lượng lớn cho thị trường, cây con chất lượng tốt là vấn đề cần tập trung nghiên cứu. Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của hàm lượng đường sucrose (0, 5, 10, 15, 20 g/L), hàm lượng môi trường khoáng (MS, ½MS, ¼MS) lên sự phát triển của chồi, rễ và cây con ex vitro nuôi cấy chồi lan trong điều kiện thoáng khí đã được đánh giá. Số lượng rễ và tỉ lệ cây sống sót được ghi nhận trên môi trường ½MS là 3,9 rễ /chồi và 33,3%, trên môi trường ¼MS là 3,7 rễ/chồi và 33,3%. Sự gia tăng số lượng rễ, chiều cao chồi được quan sát trên môi trường có hàm lượng sucrose cao. Tỉ lệ sống của cây con sau ra vườn được ghi nhận trên môi trường ½MS bổ sung 10 g/L sucrose đạt 70%.  Nghiên cứu này cho thấy hàm lượng sucrose, hàm lượng khoáng của môi trường là những yếu tố quan trọng giúp gia tăng tỉ lệ sống sót của cây con khi thuần dưỡng.

Trích dẫn: Phạm Văn Lộc và Nguyễn Phương Hồng Nguyện, 2020. Ảnh hưởng của một số yếu tố nuôi cấy lan hoàng thảo kèn (Dendrobium lituiflorum Lindl.) trong điều kiện thoáng khí. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học tự nhiên)(2): 67-71.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...