Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 115-123
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/03/2020
Ngày nhận bài sửa: 29/04/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

Biodiversity of cyanobacteria in some waterbodies at Tra Vinh province

Từ khóa:

Vi khuẩn lam, đa dạng, Microcytis, Trà Vinh, mật độ cá thể, thủy vực

Keywords:

Cyanobacteria, diversity, Microcytis, Tra Vinh province, variation of composition species, waterbody

ABSTRACT

The study on variation of composition and individual density of cyanobacteria was conducted in Tra Vinh province in several waterbodies: natural freshwater and wastewater ponds, aquaculture ponds, rice fields, drainage channels from rice fields, river mouths during the rainy and dry season. As results, 47 species of cyanobacteria belonging to 14 genera, 9 families, 4 orders (Chroococcales, Noctoscales, Oscillatoriales, Synechococcales) were identified. The Oscillatoriales accounts for the most numberous species (44.68%) with 21 species, followed by the Nostoccales (25.53%) with 12 species, and the Chroococcales occupied for 21.28%, with 10 species. The Synechococcales has the lowest species (4 species), accounting for 8.51%. Cyanobacteria were found to distribute in all surveyed waterbodies. Of which, standing waterbodies like sewage ponds and aquaculture ponds consist of high species composition and high density of Cyanobacteria. Species composition during the rainy season is more abundant than that during the dry season (rainy season: 34/47 species; the dry season: 27/47 species). Of 47 found species, Arthrospira (Spirulina) sp. has the highest density in aquaculture ponds (D15) (50,577 individuals/L) and mainly occurs in the rainy season with the highest density of 81,953 individuals/L, while Microcytis sp. has the highest density (73,567 individuals/L) in the dry season.

TÓM TẮT

Nghiên cứu về sự biến động thành phần loài và mật độ cá thể của vi khuẩn lam được tiến hành ở tỉnh Trà Vinh trong một số thủy vực: một số ao nước ngọt và nước thải tự nhiên, ao nuôi trồng thủy sản, ruộng lúa, kênh cấp thoát nước từ ruộng lúa, cửa sông trong mùa mưa và mùa nắng. Kết quả có 47 loài vi khuẩn lam thuộc 14 chi, 9 họ, 4 bộ (Chroococcales, Noctoscales, Oscillatoriales, Synechococcales) đã được xác định. Bộ Oscillatoriales chiếm số lượng nhiều nhất (44,68%) với 21 loài, tiếp theo là Nostoccales (25,53%) với 12 loài và Chroococcales chiếm 21,28%, với 10 loài. Synechococcales có loài thấp nhất (4 loài), chiếm 8,51%. Tất cả các thủy vực được khảo sát đều có sự phân bố của vi khuẩn lam. Trong đó, các thủy vực nước đọng như ao nước thải và ao nuôi trồng thủy sản có thành phần loài và mật độ vi khuẩn lam đều cao. Thành phần loài trong mùa mưa phong phú hơn mùa nắng (mùa mưa: 34/47 loài; mùa nắng: 27/47 loài). Trong số 47 loài được tìm thấy, Arthrospira (Spirulina) sp. có mật độ cao nhất trong ao nuôi trồng thủy sản (D15) (50.577 cá thể/L) và chủ yếu xảy ra vào mùa mưa với mật độ cao nhất là 81.953 cá thể/L, trong khi Microcytis sp. có mật độ cao nhất (73.567 cá thể/L) trong mùa khô.

Trích dẫn: Phạm Thị Bình Nguyên và Ngô Thanh Phong, 2020. Đa dạng vi khuẩn lam ở một số thủy vực thuộc tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học tự nhiên)(2): 115-123.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...