Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 57, Số 1 (2021) Trang: 93-98
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 30/09/2020

Ngày nhận bài sửa: 28/12/2020

Ngày duyệt đăng: 27/02/2021

 

Title:

Antimicrobial activity from the extract of the pericarp of Lai Thieu mangosteen (Garcinia mangostana)

Từ khóa:

Kháng Staphylococcus aureus, vỏ măng cụt Lái Thiêu, vòng kháng vi sinh vật

Keywords:

Anti-Staphylococcus aureus, Lai Thieu mangosteen pericarp, microbial inhibitory zone

 

ABSTRACT

Lai Thieu mangosteen is the typical fruits of Vietnam; its pericarp is rich in various bioactive compounds which are good for health. The study was carried out to estimate the potential of using the Lai Thieu mangosteen pericarp to resist some microorganism species. The water extract of the mangosteen pericarp has a higher effectivity in anti-bacterial and anti-fungal activity than ethanol extract of the mangosteen pericarp. The inhibitive diametric zone of Bacillus sp., Staphylococcus aureus and Fusarium sp. of the water extract get 4,8 mm, 4,2 mm and 2,4 mm, respectively. The extractive productivity of antibacterial compounds from mangosteen pericarp was highest when extracted in the ethanol/ water solution with the ratio of 30/70 (v/v), at 50oC for 5 hours. The diameter of inhibitory zone was 9.6 mm. The MIC and MBC values for S. aureus of the mangosteen pericarp extract were 56.25 and 112.5 µg/ mL, respectively.

TÓM TẮT

Măng cụt Lái Thiêu là trái cây đặc sản của Việt Nam; vỏ trái chứa nhiều hoạt chất có tác dụng tốt cho sức khỏe. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tiềm năng sử dụng vỏ trái măng cụt Lái Thiêu để kháng loài vi sinh vật. Dịch chiết nước vỏ măng cụt có khả năng kháng vi khuẩn và nấm bệnh thực vật tốt hơn so với khi chiết bằng ethanol. Đường kính vòng kháng Bacillus sp., Staphylococcus aureus và Fusarium sp. của dịch chiết nước lần lượt đạt 4,8; 4,2 và 2,4 mm. Hiệu quả thu nhận hoạt chất kháng khuẩn từ vỏ măng cụt tốt nhất khi chiết trong dung dịch ethanol/nước với tỷ lệ 30/70, nhiệt độ chiết ở 50oC trong thời gian 5 giờ với đường kính vòng kháng Staphylococcus aureus đạt 9,6 mm. Giá trị MIC và MBC đối với S. aureus của vỏ măng cụt chiết ở điều kiện thích hợp lần lượt đạt 56,25 và 112,5 µg/ mL.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...