Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 09 (2008) Trang: 92-100
Tải về

ABSTRACT

The study and survey of insect pests conducted in storages of rice, corn, food for animals in Can tho city and An giang province during the 2 recent years from 2002 to 2003 indicated that there were 23 species identified in the storage of Can tho, 7 of them occurred in high density such as Tribolium castaneum Herbst, Sitophilus oryzae L., Ahasverus advena Waltl,? and 27 insect species identified in the storage of An giang, 6 of them occurred in high density such as Tribolium castaneum Herbst, Latheticus oryzae Waterhouse, Cryptolestes munitus Oliv.,... Most of them belong to the Coleoptera order.  The diversity of storage insects in An giang province was more plentiful than that in Can tho province.

Keywords: insect, agro-product, storage

Title: Survey of the insect pests in agro-product storages in Can tho city and An giang province

TóM TắT

Công tác điều tra dịch hại đã được thực hiện trong kho bảo quản gạo, bắp và thức ăn gia súc ở Cần Thơ và An Giang trong hai năm gần đây, từ năm 2002 đến 2003, cho thấy rằng có 23 loài đã được xác định trong kho bảo quản ở Cần Thơ, trong đó có 7 loài xuất hiện với mật số cao như Tribolium castaneum Herbst, Sitophilus oryzae Linné. Ahasverus advena Waltl,? và 27 loài đã được xác định ở An Giang trong đó có 6 loài xuất hiện với mật số cao như Tribolium castaneum Herbst, Latheticus oryzae Waterhouse, Cryptolestes minutus Oliv.,? Hầu hết các sinh vật hại kho đều thuộc bộ Cánh cứng Coleoptera.  Sự đa đạng của côn trùng trong kho ở An Giang phong phú hơn ở Cần Thơ.

Từ khóa: côn trùng, sản phẩm nông nghiệp, kho bảo quản

Các bài báo khác
Số 11a (2009) Trang: 54-62
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 63-70
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...