Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 57, Số 1 (2021) Trang: 8-15
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 19/11/2020
Ngày nhận bài sửa: 07/01/2021

Ngày duyệt đăng: 27/03/2021

 

Title:

Determination of factors affecting land price in Can Tho city

Từ khóa:

Giá đất, định giá đất, xác định yếu tố, yếu tố ảnh hưởng

Keywords:

Determination of factors, factors affecting land prices, land value

ABSTRACT

The study was conducted to determine the factors that affect land price in Can Tho city based on the application of exploratory factor analysis model (EFA) and multivariate linear regression model. The survey was conducted with 328 land users in Can Tho city during the period from June to December 2019. The results of multivariate linear regression analysis show that 61.0% of the variation in land price is affected by groups of factors included in the research model, while the rest (39,0%) was explained by other factors outside the model. The obtained results showed that there were six groups of factors affecting the land prices in Can Tho city, including: natural factor group , other factor group, economic factor group, group of factors of infrastructure, group of legal factors, State policy, group of social factors. The group of natural factors had the highest effect on land price with 12,86% contribution and social factors had the least effect on land price with contribution 6,45%.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện với mục đích xác định các nhân tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ trên cơ sở ứng dụng mô hình phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis – EFA) và mô hình hồi quy tuyến tính đa biến. Điều tra được thực hiện với 328 người sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian từ tháng 6 – 12/2019. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính đa biến cho thấy 61,0% sự biến động của giá đất bị ảnh hưởng bởi các nhóm yếu tố đưa vào mô hình nghiên cứu, còn lại 39,0% sự biến động của giá đất là do các yếu tố khác. Kết quả nghiên cứu có 6 nhóm yếu tố có ảnh hưởng tích cực đến giá đất tại thành phố Cần Thơ gồm: nhóm nhân tố tự nhiên, nhóm nhân tố khác, nhóm nhân tố kinh tế , nhóm nhân tố hạ tầng, nhóm nhân tố pháp lý, chính sách Nhà nước , nhóm nhân tố xã hội . Trong đó nhóm nhân tố tự nhiên  được xác định là có ảnh hưởng lớn nhất đến giá đất với sự đóng góp 12,86%, nhóm nhân tố xã hội được xác định là ít ảnh hưởng đến giá đất nhất với sự đóng góp 6,45 %.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...