Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 26(2013) Trang: 76-81
Tải về
Số tạp chí 20a(2011) Trang: 92-99
Tải về
Số tạp chí 49(2017) Trang: 93-103
Tải về
Số tạp chí 1(2013) Trang: 183
Tác giả: Ngô Thanh Phong
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tác giả: Ngô Thanh Phong
Tạp chí: Ứng dụng toán học
Số tạp chí 5(2013) Trang: 36
Tác giả: Ngô Thanh Phong
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5: 2013, p. 36-41
Số tạp chí 10(2012) Trang: 365
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
Số tạp chí 10(2012) Trang: 365
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
 

CÁC ẤN PHẨM


 
 
Vui lòng chờ...