Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 31
Tạp chí: VBFoodnet
Liên kết:

This study was aimed to evaluate the possibility of using additives in the chilled storage of pickled herring (Sardinella maderensis) to extend the storage time and enhance the product quality. The study assessed the soaking NaCl concentration of 3%, 5%, 7%, 9% in 24 hours, the ratio of second soaking solution, vinegar: sugar (45%:25%, 50%:20%, 55%:15%) for three days, the effect of odoriferous herbs (spicy mint, basil, saw-tooth herb, dill) on sensory properties and the effects of potassium sorbate at different concentration such as 0.01%, 0.03%, 0.05% during 4 weeks of storage. The results showed that soaking herring in 9% NaCl for 24 hours at 5oC presented a better sensory pickled herring (pH, total titratable acidity). The optimal vinegar-sugar solution was 45%: 25% (v:w) for second soaking pickled herring in three days at 5oC showed the better sensory properties. pH were 3.44 and 3.58 and total titratable acidity were 1.37% and 1.18% measured in the former and the latter soaking time respectively. The addition of spicy mint enhanced pickled herring flavor with higher sensory properties. Adding potassium sorbate (0.03%) also contributed to retain the quality and prolong the storage time of pickled herring until 3 weeks under cooling condition (5oC).

Các bài báo khác
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 1-9
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 218-226
Tải về
(2015) Trang: 388
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
(2015) Trang: 55
Tạp chí: Aquatic products processing cleaner production chain for healthier food
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học Toàn quốc 2013-NXB Khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...