Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 38 (2015) Trang: 75-82
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/01/2015

Ngày chấp nhận: 08/06/2015

Title:

The relationship between social corporate responsibility, leadership and financial performance: The case of the enterprises in Can Tho City

Từ khóa:

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), lãnh đạo, hiệu quả tài chính (FP), lợi ích kinh doanh, SEM

Keywords:

Business benefit, corporate social responsibility (CSR),  financial performance (FP), leadership, SEM

ABSTRACT

This study is aimed to analyze the effect of corporate social
responsibility (CSR) and transformational leadership on financial performance (FP) as well as the effect of transformational leadership in CSR by using Structural Equation Modelling (SEM). CSR is measured by the stakeholders, including the environment, employees, customers, suppliers and communities. Business benefit (BB) is used as intermediate variables to measure the impact of CSR to FP. The result shows that CSR has a positive impact to BB and then BB has a positive impact to FP. Transformational leadership has a positive influence towards CSR in spite of its opposite effect to FP.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm mục đích phân tích tác động của trách nhiệm xã hội (TNXH) và lãnh đạo chuyển đổi đến hiệu quả tài chính (FP), cũng như tác động của lãnh đạo chuyển đổi đến TNXH bằng việc vận dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM, trong đó TNXH được đo lường thông qua các bên liên quan (các đối tượng hữu quan) gồm: môi trường, nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng. Lợi ích kinh doanh (BB) được sử dụng như biến trung gian để đo lường sự ảnh hưởng của TNXH đến FP. Kết quả nghiên cứu cho thấy TNXH có tác động tích cực đến BB, BB có tác động tích cực đến FP. Lãnh đạo chuyển đổi ảnh hưởng thuận chiều đến TNXH nhưng lại có tác động ngược chiều đến FP.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 148-156
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 190-197
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 7-18
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 88-100
Tải về
2 (2019) Trang: 423-436
Tạp chí: Proceedings of the first international Conference in Economics & Business, Khoa Kinh tế, 06/12/2019
THE 2nd UHD-CTU Annual Economics and Business Conference Proceedings, Special Issue 2017 (2017) Trang: 67-79
Tạp chí: Hội thảo phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông cửu long trong xu thế toàn cầu hóa
1 (2013) Trang: 129
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2012) Trang: 81
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...