Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17b (2011) Trang: 167-175
Tải về

ABSTRACT

Turtle, a group of special body form animals, is the subject of hunting and at urgently risk of extinction. The sampling collections of freshwater turtles in the Mekong delta were carried out three times enable to collect, identify and classify six species belong to three families (Emydidae, Trionychidae, and Testudinidae) of the Turtle Order (Testudinata).

Keywords: Turtle, sample collection, identification, description

Title: Turtle species in Mekong Delta

TóM TắT

Rùa thuộc nhóm động vật có cấu tạo cơ thể đặc biệt, là đối tượng săn bắt ráo riết và đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao. Ba đợt thu mẫu các loài Rùa nước ngọt tại đồng bằng sông Cửu Long cho phép thu thập, định danh và mô tả đuợc 6 loài Rùa thuộc 3 họ (Emydidae, Testudinidae và Trionychidae) của bộ Rùa (Testudinata).

Từ khóa: Rùa, thu mẫu, định danh, mô tả

Các bài báo khác
Số 17b (2011) Trang: 176-183
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...