Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17b (2011) Trang: 176-183
Tải về

ABSTRACT

Hon Chong - Ha Tien zone, Kien Giang province with a lot of landscapes such as plains, hills, mountains, coasts and islands is favorite site for studying biodiversity. This study focuses on sampling, identification and description of vegetal and animal species. 84 genus of 6 algal phyla, 619 species of Angiospermatophyta and 143 amimal species of 3 phyla Coelenterata, Mollusca and Arthropoda were identified and described. The results are necessary for teaching and researching biodiversity.

Keywords: Biodiversity, vegetal, animal, classification, description

Title: Contribution to study of biodiversity in Hon Chong - Ha Tien zone

TóM TắT

Vùng Hòn Chông - Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang có các môi trường đồng bằng, đồi núi, bờ biển và hải đảo. Sự đa dạng về môi trường và địa hình tạo điều kiện cho đa dạng sinh học. Nghiên cứu này điều tra, phân loại và mô tả các loài thực vật và động vật thường gặp trong vùng. Đã thu mẫu và định danh được 84 giống tảo thuộc 6 ngành tảo, 619 loài thực vật Hột kín và 143 loài động vật thuộc ngành Ruột khoang, Thân mềm và Chân khớp. Các kết quả này có giá trị cho giảng dạy và nghiên cứu về đa dạng sinh học.

Từ khóa: đa dạng sinh học, thực vật, động vật, phân loại, mô tả

Các bài báo khác
Số 17b (2011) Trang: 167-175
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...